Projekt Mazovia EDIH

Wspieranie wdrażania i najlepszego wykorzystania potencjału cyfrowego i interoperacyjności województwa mazowieckiego.

Mazovia EDIH jest projektem, którego celem jest wspieranie wdrażania i najlepszego wykorzystania potencjału cyfrowego i interoperacyjności województwa mazowieckiego poprzez odpowiednie połączenie kluczowych technologii wspomagających (np. zaawansowane technologie wytwarzania, mikro/nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne, fotonika) z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, czyli sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym, co przyczyni się do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji regionalnego i krajowego sektora przemysłowego.

Efektem projektu ma być świadczenie usług przez wszystkich konsorcjantów w kategoriach testowania rozwiązań konsorcjantów przez przedsiębiorców przed inwestycją, rozwój umiejętności w ww. obszarach technologicznych, świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym.

BENEFICJENCI PROJEKTU:

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (lider projektu);
 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
 3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny,
 4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,
 5. Politechnika Warszawska,
 6. Uniwersytet Warszawski,
 7. IDEAS NCBR Sp. z o. o.,
 8. Agencja Rozwoju Przemysłu SA,
 9. Akcelerator Fundingbox Sp. z o. o.,
 10. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

WYKAZ WYNIKÓW PROJEKTOWYCH:

 1. Sprawozdanie na temat projektu.
 2. Plan zarządzania danymi pozyskanymi i wygenerowanymi w projekcie.
 3. Strategia realizacji MAZOVIA EDIH.
 4. Platforma społecznościowa bazy klientów i zasobów.
 5. Plan komunikacji projektowej.
 6. Program Mazovia EDIH Open Innovation Procurement – Digital Challenges: identyfikacja wyzwań technologicznych, startupów zaproszonych do składania propozycji, ocenie, selekcji, definiowania projektów, itd.
 7. Mapy drogowe cyfryzacji dla firm, łańcuchów wartości i sektorów.
 8. Prezentacje modeli, prototypów i rozwiązań przygotowanych w ramach EDIH MAZOVIA.
 9. Prezentacje aplikacji narzędzi cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji/bezpieczeństwie cybernetycznym (aplikacje obliczeniowe i algorytmy).
 10. Prezentacje aplikacji narzędzi cyfrowych wykorzystujących HPC (aplikacje i algorytmy obliczeniowe).
 11. Szkolenia z Digital Design Thinking.
 12. Materiały graficzne wykorzystywane w trakcie szkoleń.
 13. Portfolio usług szkoleniowych Mazovia EDIH.
 14. Plany inwestycyjne dla poszczególnych firm oraz wnioski do programów finansowania w ramach Mazovia EDIH.
 15. Program Akceleracyjny Mazovia EDIH.

USŁUGI PLANOWANE DO REALIZACJI W TRAKCIE PROJEKTU: 

Wszystkie poniższe usługi będą świadczone nieodpłatnie dla klientów EDIH. Większość z nich będzie miała charakter pomocy de minimis. Usługi A1, A3 i C1 będą miały charakter otwarty.

A. Budowanie usług społecznościowych:

      A1. Platforma społecznościowa bazy klientów i zasobów,

      A2. Program Mazovia EDIH Open Innovation Procurement – Digital Challenges,

      A3. Dni otwarte i warsztaty innowacji.

B. Usługi typu test-before-invest:

     B1. Ścieżki cyfryzacji konkretnego przedsiębiorstwa,

     B2. Testowanie i ocena wykonalności projektowej,

     B3. Demonstracja technologii,

     B4. Wdrożenie technologii,

     B5. Zaawansowane usługi w zakresie sztucznej inteligencji,

     B6. Zaawansowane usługi HPC,

     B7. Szkolenia Design Thinking.

C. Usługi rozwijania kompetencji:

    C1. Sesje wymiany wiedzy,

    C2. Szkolenia w miejscu pracy,

    C3. Zaawansowane szkolenia technologiczne,

    C4. Zaawansowane szkolenia z umiejętności miękkich.

D. Usługi wspierające biznes:

    D1. Finansowanie wdrażania rozwiązań cyfrowych,

    D2. Akceleracja i mentoring w obszarach cyfrowych.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU:

Oczekuje się, że projekt będzie w 100 % wspierany ze środków publicznych, przy czym 50 % będzie pokryte przez DEP (Digital Europe Program), a pozostałe 50 % przez Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) obowiązujący na lata 2021–2027.