ZO/07/10/2023 Dostawa i montaż dźwigu towarowego

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                            Warszawa, 30.10.2023 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 07/10/2023

Na dostawę i montaż dźwigu towarowego

CPV:         42416120-2

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa www.piap.pl

 

 1. II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wysokość podnoszenia – 1500 mm

Maksymalna masa ładunku – między 500 a 600 kg

Platforma „przelotowa” na wprost, o wymiarach użytkowych – ok. 1150x1100 mm (szczeliny między platformą a ścianami maks. 20 mm), w wykonaniu antypoślizgowym.

W położeniu dolnym platforma ma umożliwiać swobodne przechodzenie korytarzem do sąsiadującego pomieszczenia, a jej powierzchnia powinna być wyrównana z powierzchnią posadzki (+/-5mm).

Samoczynne zatrzymywanie platformy na obu poziomach.

Czas przemieszczania między poziomami – maks. 30 s w każdym kierunku.

Sterowanie za pomocą min. jednego panelu (góra/dół/stop).

Urządzenie do sporadycznego użytkowania (średnio 2-3 razy w miesiącu).

Przygotowanie do odbioru UDT.

Szkolenie z użytkowania dla 6 pracowników.

Gwarancja – min. 24 m-ce

Bezpłatne wszystkie przeglądy w okresie gwarancji (z częstotliwością wymaganą przepisami).

Zamówienie obejmuje dostawę, przygotowanie terenu, transport na miejsce i montaż, przygotowanie dokumentacji oraz techniczne urządzenia do odbioru UDT.

 

 

 1. III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31 grudnia 2023..

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 1. V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.        Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.pl oraz pawel.gorecki@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 7 listopada 2023 godz. 10:00.
  2. 2.        O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.        Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena   100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak  pod adresem email: pawel.gorecki@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.10.2023 12:56
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.10.2023 12:56
application/pdf UMOWA dostawa i montaż dźwignika v1_0.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.10.2023 12:57