Rada Naukowa

W dniu 22.09.2017 r. rozpoczęła działanie Rada Naukowa PIAP IX kadencji.
Rada Naukowa PIAP działa poprzez: Zebrania Plenarne, Prezydium oraz w trzech zespołach problemowych.

W skład Prezydium Rady wchodzą:

Przewodniczący Rady                prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
Zastępca Przewodniczącego     prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk
Sekretarz Rady                            mgr inż. Maciej Cader

oraz przewodniczący zespołów Rady
Zespołu I                   prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
Zespołu II                  prof. nzw. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
Zespołu III                 dr inż. Rafał Więcko

Poszczególne Zespoły mają opisany poniżej zakres działania:

Zespół I  „Oceny Kwalifikacji i Dorobku Naukowo-Technicznego Pracowników Instytutu”

  • Opiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiskach naukowych i badawczo technicznych w Instytucie
  • Opiniowanie dorobku naukowego i zawodowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Zespół II  „Oceny prac i planów naukowo-technicznych Instytutu”

  • Przygotowywanie opinii na temat sprawozdań z prac naukowo badawczych Instytutu
  • Przygotowywanie opinii na temat perspektywicznych i rocznych planów dotyczących działalności naukowo - badawczej Instytutu

Zespół III  „Do spraw organizacyjnych, ekonomicznych i pracowniczych Instytutu”

  • Przygotowywanie opinii o kierunkowych planach finansowych Instytutu
  • Przygotowywanie opinii na temat sprawozdań z działalności finansowej Instytutu
  • Występowanie z inicjatywami oraz przygotowywanie opinii o wnioskach zgłoszonych w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu, inicjowaniem jego przekształceń oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi
  • Opiniowaniem regulaminu organizacyjnego Instytutu
  • Zajmowanie stanowiska w sprawach pracowniczych i innych wewnętrznych sprawach organizacyjnych Instytutu zgłoszonych do rozpatrzenia przez Dyrektora Instytutu oraz występowaniem z inicjatywami w wymienionym zakresie.