ZO/02/01/2017 Wykonanie projektu wymiany instalacji ogrzewania obiektów PIAP

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 26.01.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2017

Wykonanie projektu wymiany instalacji ogrzewania  obiektów PIAP

CPV:    71320000-7

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakres prac projektowych

  1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w halach podlegających termomodernizacji.
  2. Kosztorys (przedmiar robót, kosztorys inwestorski)

 

Zakres prac :

- Inwentaryzacja istniejącej instalacji

- wymiana grzejników wraz z przewodami i zaworami.

- Wykonanie innych koniecznych prac.

 

Opis obiektów

 Wymiana instalacji ogrzewania ma miejsce w halach :

 - hala 3A  pow. użytkowa 1128,9 m2

 - hala 4A  pow. użytkowa 1095,7 m2

 - hala 5A  pow. użytkowa 1231,7 m2

 

Zamawiający sugeruje zapoznanie się z obiektami i projektem termomodernizacji

Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP i wynikami audytu energetycznego

dotyczącego w/w budynków.

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie mniej niż 4 tygodnie i nie dłużej niż 12 tygodni od daty podpisania umowy (kryterium oceniane)

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 06.02.2017 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena za wykonanie projektu  90%

            K 2 – Termin wykonania projektu 10%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 90 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Kryterium – K2 = 10 * najkrótszy termin wykonania (nie mniej niż 4 tygodnie)/ termin wykonania z ocenianej oferty (nie dłuższy niż 12 tygodni  od daty podpisania umowy)

K (Ocena punktowa)  = K1+ K2

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Banasiak pod numerem telefonu 22 874 0413 oraz adresem email: jbanasiak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Wzór umowy
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ZO_wymiana c o .pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.01.2017 14:13
application/msword oferta.doc Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.01.2017 14:13
application/pdf Projekt_umowy.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.01.2017 14:13