OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWRACIA UMOWY-Pełnienie działań mających na celu komercjalizację wybranych przez Dyrekcje Instytutu wyników prac badawczych Instytutu

Warszawa, 12.04.2017

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY z wybranym wykonawcą

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy na podstawie. Art. 4  pkt. 8 ustawy Pzp

 

 1. 1.      Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

 

 1. 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie działań mających na celu komercjalizację wybranych przez Dyrekcję Instytutu wyników prac badawczych Instytutu. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Nawiązanie ścisłej współpracy i reprezentowaniu PIAP w rozmowach z inwestorami finansowymi i branżowymi oraz z firmami doradczymi, w celu inicjowania spotkań nauka-biznes w celu wspólnego startu w projektach regionalnych i krajowych;
 2. Organizację spotkań indywidualnych i grupowych z przedsiębiorcami i naukowcami oraz prowadzenie konsultacji z naukowcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrożeniami, które wcześniej zostały określone podczas spotkań w tym współorganizacja konferencji poświęconej współpracy nauki i biznesu;
 3. Prowadzenie punktu kontaktowego w PIAP dla biznesu z dyżurami ekspertów, który ma na celu ułatwienie nawiązania kontaktu z zespołem naukowym, organizację spotkania lub poszukiwanie rozwiązań technologicznych w  Instytucie;
 4. Prezentację technologii PIAP na targach i konferencjach;
 5. Bieżącą analizę wyników prac badawczych PIAP pod kątem celowości prowadzenia prac analityczno-biznesowych oraz ochrony własności intelektualnej dla poszczególnych wyników badań;
 6. Identyfikację potencjalnych odbiorców technologii, o których mowa w poprzednim punkcie;
 7. Screening prowadzonych przez Instytut prac badawczo-rozowojowych pod kątem pozyskiwania nowych możliwości komercjalizacji prowadzonych w nich prac;

 

Wymienione wyżej zadania będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym. Łączny wymiar realizowanych w ramach zamówienia prac wyniesie 1152 godzin, które będą rozliczone na podstawie miesięcznego raportu z wykonanych prac. Wykonawca będzie realizował swoje zadania w wymiarze 64 godzin miesięcznie.

 

 

 1. 3.       Udzielenie zamówienia

Zamawiający zamierza zlecić udzielenie zamówienia Wykonawcy:

PIAP-Scientech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po podpisaniu umowy

 

 1. 4.       Uzasadnienie faktyczne i prawne:

PIAP-Scientech Sp. z o.o., jest spółką celową PIAP utworzoną w celu wykonywania zadań powierzonych przez PIAP. Art. 17 ust. 5 Ustawy o  Instytutach Badawczych określa, że spółkę powołuje się w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową.

Realizacja w/w zadań zostanie powierzona powołanej w tym celu spółce celowej PIAP-Scientech Sp. z o.o. na zasadzie zamówienia in-house. Usługa ryczałtowa realizowana przez spółkę celową zapewni należytą kontrolę nad procesem komercjalizacji i wymaganą poufność.

Jednocześnie zlecenie tych zadań spółce zajmującej się komercjalizacją własności intelektualnej oraz realizującej w tym obszarze powierzone zadania w ramach projektu finansowanego ze środków UE daje dodatkowe efekty synergii w procesie racjonalnego gospodarowania własnością intelektualną PIAP.

 

 

 

 

 

 

 

To zamówienie nie posiada załączników.