ZO/07/08/2018 Dostawa falowników do pojazdu o napędzie hybrydowym

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

31-08-2018

Termin składania ofert

12-09-2018

Numer ogłoszenia

1134280

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą w kopercie na adres PIAP, Kancelaria, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa do dnia 12.09.2018 godz. 10:00. I oznakowana w następujący sposób: „Oferta na dostawę falowników do pojazdu o napędzie hybrydowym” ZO/07/08/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tkrakowka@piap.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Krakówka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są falowniki do silników trakcyjnych oraz generatora, które będą użyte w pojeździe o napędzie hybrydowym. 
Dane techniczne:
- Sterowanie silnikami PMSM
- Praca przy napięciu zasiania od 500 do 750V DC
- Natężenie prądu nominalne nie mniejsze niż 300A
- Natężenie prądu chwilowe nie mniejsze niż 400A (1 minuta)
- Możliwość sterowania przy z elektrycznej prędkością silnika nie mniejszej niż 750Hz
- Obsługa rezolwera TS2620N21E11 i czujników temperatury typu KTY
- Napięcie zasilania pomocnicze 24V
- Waga nie większa niż 15kg
- Gabaryty nie większe niż 110x250x480mm
- Chłodzenie mieszaniną wody i glikolu
- Temperatury pracy nie gorsze niż – 30 + 80
- Klasa szczelności IP67
- Sterowanie za pośrednictwem magistrali CAN (CANOpen lub J1939)
- Dostawa wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ustawiania falownika i strojenia z silnikiem.
- Dostawa wraz z kompletem złącz niezbędnych do podłączenia falownika.

Uwagi dodatkowe:
Gwarancja: min. 24 miesiące

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Elementy niezbędne do stworzenia podsystemów oraz zintegrowania całego systemu będące elementami prototypu i na stałe na nim zamontowane. Falowniki do sterowania silnikami trakcyjnymi i generatorem

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są falowniki do silników trakcyjnych oraz generatora, które będą użyte w pojeździe o napędzie hybrydowym. 
Dane techniczne:
- Sterowanie silnikami PMSM
- Praca przy napięciu zasiania od 500 do 750V DC
- Natężenie prądu nominalne nie mniejsze niż 300A
- Natężenie prądu chwilowe nie mniejsze niż 400A (1 minuta)
- Możliwość sterowania przy z elektrycznej prędkością silnika nie mniejszej niż 750Hz
- Obsługa rezolwera TS2620N21E11 i czujników temperatury typu KTY
- Napięcie zasilania pomocnicze 24V
- Waga nie większa niż 15kg
- Gabaryty nie większe niż 110x250x480mm
- Chłodzenie mieszaniną wody i glikolu
- Temperatury pracy nie gorsze niż – 30 + 80
- Klasa szczelności IP67
- Sterowanie za pośrednictwem magistrali CAN (CANOpen lub J1939)
- Dostawa wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ustawiania falownika i strojenia z silnikiem.
- Dostawa wraz z kompletem złącz niezbędnych do podłączenia falownika.

Uwagi dodatkowe:
Gwarancja: min. 24 miesiące

Kod CPV

31174000-6

Nazwa kodu CPV

Transformatory układów zasilania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

31711120-8, 31711110-7

Harmonogram realizacji zamówienia

do 20 grudnia 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

oferta wraz z oświadczeniami

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

K 1 – Cena brutto za dostawę 100%
Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.
Sposób obliczania wartości punktowej
Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących
wzorów:
Kryterium – K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi. 
W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48228740325

Fax

22 874 02 21

NIP

5250008815

Tytuł projektu

Opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0080/16-00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenia_bk.pdf OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.08.2018 08:17
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.08.2018 08:17
application/msword oferta.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.08.2018 08:17
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.08.2018 08:18
application/pdf zapytanie zmiana.pdf Zapytanie ofertowe-zmiana Joanna Lesiak 05.09.2018 11:50