Dyrekcja / Rada Naukowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.04.2010 o Instytutach Badawczych (DzU 2010/96/618) instytuty badawcze posiadają dwa organy. Są to Dyrektor i Rada Naukowa. Szczegółowy podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy tymi organami określa Rozdział 5 wspomnianej wyżej ustawy.

Dyrektor PIAP powoływany jest przez Ministra Gospodarki na czteroletnią kadencję. Dyrektor kieruje pracami Instytutu całego Instytutu. W poszczególnych obszarach działania dyrektorowi pomagają powoływani przez niego zastępcy. Rada Naukowa pełni rolę organu opiniodawczego. Zatwierdza plany rzeczowo finansowe Instytutu oraz sprawozdania z działalności. Do zadań Rady Naukowej należy również opiniowanie kandydatów do zatrudnienia na stanowiska naukowo-badawcze. Poza tym Rada Naukowa może zabierać głos we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Instytutu.