Stacja referencyjna GNSS z pakietem wsparcia na okres 3 lat

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               

 

Warszawa, 19.10.2021

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/10/2021

Dotyczy dostawy stacji referencyjnej GNSS z pakietem wsparcia na okres 3 lat

 

Kod 48000000-8

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest stcja referencyjna GNSS z pakietem wsparcia na okres 3 lat   wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie  poniżej wymienionymi wymaganiami

GR50W Baseline, GNSS Reference Receiver (GPS+GLONASS)

Leica GR30/GR50/GM30 QG,multil.2

GRL202, Galileo option

GRL203,BeiDou option

GRL108, Extended Formats Option

GRL111, FTP Push Option

3 yr GR30/50 Bronze CCP     

Zasilacz GEV242 Power Supply Unit 24V/2.62A + kabel EU

III  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy części lub całości zamówienia.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2021

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę oraz dołączyć poniższe dokumenty i informacje:

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: arkadiusz.perski@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 27.10.2021 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:   www.piap.pl/BIP/Zamowienia-publiczne

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena  100%

       

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków cenowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Arkadiusz Perski pod numerem telefonu 22 874 0158 oraz adresem email: arkadiusz.perski@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI

    

            Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword umowa_ZO_04_2021.doc wzór_umowy Joanna Lesiak 19.10.2021 10:53