ZO/07/06/2022 Dostawa i montaż klimatyztorów

ZAPRASZAMY NA WIZJĘ LOKALNĄ W DNIU 22.06.2022 O GODZ.11.00. KONTAKT - MARISZ BANASIAK, TEL. 22 8740413

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                           Warszawa, 20.06.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 07/06/2022

na dostawę i montaż klimatyzatorów

CPV:         39717200-3

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych SBŁ-PIAP.

21 klimatyzatorów o znamionowej mocy chłodniczej 3,5 kW Inventor Split SVI32-12/SVO-32-12 lub równoważny

10 klimatyzatorów o znamionowej mocy chłodniczej  5,0 kW Inventor Split SVI32-18/SVO32-18 lub równoważny

Gwarancja 3 lata

 

 1. III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 29 lipca 2022.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 1. V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.         Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.pl oraz mariusz.banasiak@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 28 czerwca 2022 godz. 10:00.
  2. 2.         O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena   100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak  pod adresem email: mariusz.banasiak@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.06.2022 10:12
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.06.2022 10:12