ZO/12/10/2022 Usługa sprzątania pomieszczeń należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz – PIAP w budynku nr 8, hali produkcyjnej 8a i przyzakładowego gabinetu lekarskiego dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - PIAP

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                     Warszawa, 28.10.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w budynku nr 8, hali produkcyjnej 8a i przyzakładowego gabinetu lekarskiego dla Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

 

Znak ZO/12/10/2022

CPV: 90910000-9

                            

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 1. I.                     ZAMAWIAJĄCY Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

www.iedd.eu

 

 

 1. II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w budynku nr 8, hali produkcyjnej 8a i przyzakładowego gabinetu lekarskiego, przy użyciu własnych środków czystości, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci. Wszystkie stosowane środki chemiczne powinny być wyłącznie wysokiej jakości, właściwe dla danego rodzaju nawierzchni.
 2. Okres realizacji umowy na świadczenie usługi 12 miesięcy licząc od miesiąca podpisania umowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do używania własnych urządzeń mechanicznych służących do utrzymania porządku wewnątrz budynku, wykonywać usługę przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem.
 4. Personel wykonujący usługę utrzymania czystości w gabinecie lekarskim powinien posiadać odpowiednie uprawnienia wydawane przez Sanepid.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usługi do zapewnienia na terenie objętym umową należnego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. a także ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
 6. Dokładny opis zamówienia z uwzględnieniem powierzchni oraz rodzaju podłogi:

a)    parter – pokoje i korytarz o powierzchni ok. 550 m,/ korytarz podłoga lastryko, pokoje PCV,

b)    pierwsze piętro – korytarz z wykładziną dywanową o powierzchni  >~150 m2,

c)     drugie piętro – gabinet lekarski z wylewką PCV 55,20 m, korytarz podłoga lastryko, > ~150 m2,

d)    hala produkcyjna 8a – podłoga: wylewka PCV o powierzchni > ~450 m2,

e)    toalety i WC,

f)      przebieralnia i natryski prysznicowe.

 1. Częstotliwość wykonywania usługi sprzątania: 5 dni w tygodniu, gabinet lekarski: 4 dni w tygodniu, mycie okien: raz na rok.
 2. Zakres obowiązków Wykonawcy Czynności wykonywane 1 raz dziennie:

a)    sprzątanie pomieszczeń biurowych tj. zamiatanie, mycie podłogi, odkurzanie wykładzin i mebli biurowych, odkurzanie i mycie szaf, półek i parapetów, mycie umywalek, mycie, czyszczenie sprzętu komputerowego w pokojach, wyniesienie śmieci;

b)    sprzątanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, tj. mycie i dezynfekcja środkami czystości urządzeń sanitarnych oraz posadzek, mycie płytek w łazienkach, mycie frontów mebli, wyniesienie śmieci, zaopatrywanie w środki czystości toalet (papier toaletowy, mydła, ręczniki papierowe, środki zapachowe). Środki czystości w toaletach winny być uzupełniane w dni wykonywania usługi;

c)     sprzątanie korytarzy i schodów tj. zamiatanie i mycie podłóg, odkurzanie sprzętu biurowego w tym ksero i drukarek,

d)    opróżnianie koszy i zaopatrywanie ich w worki na śmieci, (zgodnie z zasadami segregacji),

e)    wykonywanie doraźnych poleceń Zamawiającego dotyczących utrzymania w czystości budynku, (szczególnie holu i klatki schodowej),

f)      sprzątanie holi tj. odkurzanie i mycie podłóg,

g)    sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych, tj. zamiatanie, mycie podłogi, odkurzanie wykładzin i mebli biurowych, odkurzanie i mycie szaf, półek i parapetów, wyniesienie śmieci;

h)    dwustronne mycie okien, szyb i drzwi w klatkach schodowych w pokojach Instytutu 1 raz w roku.

 1. Informacje dodatkowe:

a)    Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia personelu sprzątającego, w celu zapewnienia rzetelności i wysokiej jakości wykonywanych czynności objętych zakresem usługi.

b)    Wszystkie czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane z użyciem środków czystości czyszcząco-myjąco-piorących o ustalonych standardach jakościowych. Środki te przede wszystkim nie mogą posiadać drażniących zapachów, muszą być przeznaczone do konkretnych czynności.

c)     Zamawiający zapewni papier toaletowy, ręczniki papierowe.

d)    Wykonawca zapewnia mydło w płynie, worki foliowe na śmieci w koszach (z zachowaniem kolorów odpowiadających poszczególnym grupom odpadów) oraz środki dezynfekcyjno–zapachowe w stosownej ilości, zawieszki toaletowe do sedesów (w formie żelu o właściwościach dezynfekujących).

e)    Wykonawca będzie zobowiązany do stałej kontroli powyższego stanu środków czystości i jego uzupełniania, aby zapewnić ciągłość zaopatrzenia. Przez ciągłość zaopatrzenia Zamawiający rozumie brak sytuacji, w której występuje niedobór ww. środków w godzinach pracy Zamawiającego.

f)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środków używanych do wykonania usługi, w przypadku używania niewłaściwych Wykonawca poniesie ewentualne koszty naprawienia szkód spowodowanych użyciem niewłaściwych środków czystości oraz zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany używanego środka na odpowiedni do czyszczonej lub zmywanej powierzchni.

g)    Powyższe zasady stosuje się także w przypadku dostarczenia lub nie dostarczenia odpowiednich środków toaletowych, które z powodu złej jakości lub stosowania zamienników spowodują szkody w mieniu Zamawiającego (np. zatkanie rur kanalizacyjnych).

h)    Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole czystości pomieszczeń, które dokonywane będą przez pracowników Zamawiającego. Z czynności sprawdzających pracownicy 5 sporządzać będą notatki w formie elektronicznej, które niezwłocznie przesyłane będą Wykonawcy, przy trzeciej ocenie negatywnej w danym miesiącu Zamawiający w stosunku do wykonawcy będzie naliczał kary umowne.

i)      Koszty zużycia niezbędnych mediów, tj. energia elektryczna, woda oraz koszt wywozu nieczystości pokrywa Zamawiający.

j)      Środki czystości do sprzątania, konserwacji i dezynfekcji oraz materiały i sprzęt podstawowy (odkurzacze, ścierki, wiadra, szczotki itp.) zapewnia Wykonawca.

 

.          III. Dodatkowe dokumenty jakie musi przedstawić Wykonawca wraz z ofertą:

 

 1. Każda złożona oferta powinna jako załącznik zawierać minimum 3 opinie/referencje z miejsc wykonywania usługi utrzymania czystości.

 

 

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

-   zawierać dokumenty wymienione w punkcie III.

 

 

VI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. 1.        Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.lukasiewicz.gov.pl oraz ameliagburzynska@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 07.11.2022 godz.10:00.
 2. 2.        O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
  1. 3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  2. 4.        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. 5.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   1. 6.        Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: K1 – Cena 100 %

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

2      Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

3      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

III.       DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Amelia Gburzyńska  pod adresem email:

amelia.gburzynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

IX.ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zapytanie_ofertowe_12_10.docx zapytanie_ofertowe Joanna Lesiak 28.10.2022 04:51
application/msword oferta_sprzatanie.doc oferta Joanna Lesiak 28.10.2022 04:51
application/pdf UMOWA NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI.pdf umowa Joanna Lesiak 28.10.2022 04:51
application/msword zestawienie_sprzątanie.doc zestawienie_ofert_korekta Joanna Lesiak 07.11.2022 11:56