Rada Instytutu

W skład Rady Instytutu wchodzi dziesięć osób. Cztery osoby wybierane spośród pracowników Instytutu w wyborach powszechnych oraz sześć osób spoza Instytutu powoływanych przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Kadencja Rady Instytutu trwa 4 lata. W dniu 10 grudnia 2019 r. rozpoczęła działanie Rada Instytutu I kadencji.

Rada Instytutu uchwala statut instytutu oraz pełni rolę organu opiniodawczego. Określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej. Opiniuje regulamin organizacyjny, roczne plany działalności i sprawozdania oraz projekt podziału zysku. Poza tym wyraża opinię w sprawach dotyczących instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Pracami Rady Instytutu kierują:

Przewodniczący – prof. dr hab. Inż. Roman Szewczyk

Zastępca Przewodniczącego – mgr inż. Adam Andrzejuk

Sekretarz – dr inż. Maciej Cader