ZO/04/06/2014 Wykonanie projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod antenę paraboliczną, wykonanie konstrukcji i jej montaż


Nazwa firmy    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Warszawa, 25.06.2014

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/06/2014

( dotyczy wykonania projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod antenę paraboliczną, wykonanie konstrukcji i jej montaż)

Kod CPV 45262400-5

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod antenę paraboliczna o średnicy czaszy 4,55 m, wykonanie konstrukcji i jej montaż. Projekt musi zawierać:

·        Rzuty konstrukcji wraz z przekrojem pionowym,

·        System pionowania pozycjonera anteny,

·        Zestawienie ilościowe stali oraz innych elementów montażowych,

·        Komplet wymaganych prawem dokumentów do złożenia zgłoszenia budowlanego

Dane techniczne:

Konstrukcja o wysokości 3,5m liczonej od powierzchni dachu musi zapewniać dla wiatru o prędkości do 20 m/s maksymalne przemieszczenia liniowe mniejsze niż 10 mm. Kąt skręcenia konstrukcji od wiatru bocznego musi być mniejszy niż 0.3˚. Antena wykonana jest w formie czaszy pokrytej siatką o średnicy oczka 2.8 mm.

 

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2014.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kbozek@piap.pl  lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 02.07.2014 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100% (za wykonanie całości przedmiotu zamówienia)

             

 

i udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia - projektu budowlanego konstrukcji wsporczej, wykonanie konstrukcji i jej montaż w najkorzystniejszej cenie brutto.       

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Konrad Bożek pod numerem telefonu 22 874 04 05 lub  oraz adresem email: kbozek@piap.pl

 

IX. WARUNKI PLATNOSCI

            30 dni od daty wykonania zamówienia, po podpisaniu protokołu końcowego.

X. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword oferta.doc Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.06.2014 07:37