ZO/10/09/2022 Dostawa platformy sprzętowej SDR


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                            Warszawa, 26.09.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/09/2022

na dostawę platformy sprzętowej SDR

CPV:     

 • 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
 • 32344210-1 Sprzęt radiowy
 • 48510000-6 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Platforma sprzętowa SDR

1 szt. Ettus 783145-01 USRP X310 KIT (KINTEX7-410T FPGA, 2 CHAN, 10GIGE AND PCIEBUS) lub równoważna

 

Równoważna czyli -   FPGA - Kintex 7 -410T, Logic Cells - 406k, Memory - 28,620 Kb, Multipliers - 1540, Clock Rate - 200 MHz, Streaming Bandwidth per Channel (16-bit) - 200 MS/s,

Multiple high-speed interface options (PCIe, dual 10 GigE, dual 1 GigE),

Operating Systems - Linux, Windows

Development Frameworks - GNU Radio, Xilinx Vivado 2015.2 Design Suite

 

 

2 szt. Ettus 783775-01 UBX-160 USRP DAUGHTERBOARD (10 MHZ - 6 GHZ, 160 MHZ BW) lub równoważna

Równoważna czyli: Kompatybilność z pozycją 1.

Full-duplex wideband transceiver covering 10 MHz to 6 GHz with up to 160 MHz of instantaneous bandwidth (84 MHz of bandwidth for center frequencies from 10 MHz to 500 MHz.)

USRP Hardware Driver™ (UHD) software API

 

1 szt. zasilacz z gniazdkiem EU (pasujący do pozycji 1)

 

Gwarancja na całość minimum 12 miesięcy

 

 1. III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  nie później niż do 12. Grudnia  2022.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 1. V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.        Oferta powinna być dostarczona mailem na adres:   Arkadiusz.perski@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 06 października 2022 godz. 10:00.
  2. 2.        O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.        Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena   100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Arkadiusz Perski  pod adresem email: Arkadiusz.perski@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.09.2022 10:02
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.09.2022 10:02
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.09.2022 10:44