03-12-2021

JAMRIS i PAR wysoko punktowane na liście MEiN

Wydawane przez Łukasiewicz – PIAP kwartalniki JAMRIS i PAR otrzymały po 70 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN. 

1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Kwartalnik naukowy Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems JAMRIS (pozycja 23816) na liście i czasopismo naukowo-techniczne Pomiary Automatyka Robotyka PAR (pozycja 29995 na liście) otrzymały po 70 punktów.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych jest ogłaszany na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141). W poprzednim wykazie kwartalniki JAMRIS i PAR otrzymały odpowiednio 40 i 20 punktów.

PAR jest organem wydawniczym Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR – organizacji reprezentującej Polskę w międzynarodowych organizacjach IFAC, IMEKO, IFR. Czasopismo jest indeksowane w bazach BazTech, Google Scholar oraz ICI Journals Master List, a także w bazie naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych ARIANTA. Zawiera artykuły recenzowane prezentujące wyniki teoretyczne i praktyczne prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz artykuły przeglądowe, stanowiące kompendium wiedzy w węższych obszarach – wszystko w zakresie szeroko rozumianej automatyki, robotyki i metrologii.

JAMRIS publikuje artykuły naukowe z robotyki, automatyki, systemów inteligentnych i dziedzin pokrewnych. W radzie naukowej zasiadają naukowcy z sześciu kontynentów. Wszystkie zgłoszone prace są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów w tzw. trybie peer-review. Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach krajowych i zagranicznych, m.in. Scopus, Erih+, DOAJ, PBN, Index Copernicus i innych.