03-08-2023

Wielki sukces Łukasiewicz – PIAP: dwa projekty z dofinansowaniem EDF

Komisja Europejska ogłosiła listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Wśród nich znalazły się dwa projekty Łukasiewicz – PIAP. Jeden z nich – DeterMine – to pierwszy w historii EDF projekt koordynowany przez podmiot z Polski.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Automatyki i Pomiarów PIAP złożył dwa wnioski w konkursie EDF 2022. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie. Projekty, które uzyskały dofinansowanie to DeterMine (Detect and Recognize Mines and IEDs hidden in the environment), który został wybrany w kategorii Transformacja cyfrowa oraz SWAT-SHOAL w kategorii Technologie podwodne.

Projekt DeterMine

Celem projektu DeterMine jest weryfikacja koncepcji modułowego, multisensorycznego i wieloplatformowego rozwiązania do wykrywania i identyfikacji ukrytych zagrożeń, w szeregu konfiguracji uwzględniających różne rodzaje takich zagrożeń i zmieniające się warunki środowiska. W ramach projektu porównywane będą rozwiązania opracowane przez różne konsorcja.

Projekt przyczyni się do rozbudowania europejskiej bazy wiedzy oraz stworzenia uniwersalnych wzorców oceny systemów wykrywania min lądowych i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Docelowo zapewni to lepszą ochronę personelu i infrastruktury oraz większą swobodę prowadzenia działań przez siły zbrojne.

Elementem realizacji projektu będzie łączenie wielu czujników zagrożeń różnego typu oraz integracja załogowych i bezzałogowych pojazdów. Szczególny nacisk będzie położony na sprawne gromadzenie danych, rozszerzenie możliwości wykrywania i identyfikacji zagrożeń poprzez fuzję danych i algorytmy sztucznej inteligencji, a także poprawę głównych wskaźników – dokładności wykrywania i klasyfikacji ukrytych zagrożeń oraz oceny ich cech. Realizacja projektu będzie opierała się na podejściu zwinnym, umożliwiającym testowanie różnych technologii, różnych kombinacji czujników i różnych algorytmów syntezy danych.   

W skład konsorcjum DeterMine, kierowanego przez Łukasiewicz – PIAP, wchodzą eksperci z pięciu krajów Europy, specjalizujący się w różnych dziedzinach. Zaangażowane w projekt są podmioty typu MŚP, jednostki badawcze i partnerzy przemysłowi, z bogatym doświadczeniem zdobytym w ramach poprzednich inicjatyw europejskich w zakresie wykrywania ukrytych zagrożeń, takich jak program EDA IEDDET.

Projekt SWAT-SHOAL

Projekt SWAT-SHOAL rozwija koncepcję Systemu Systemów (SoS), który integruje w rój różnego typu pojazdy załogowe i bezzałogowe, aby osiągnąć większą efektywność w misjach podwodnych, takich jak obserwacja, rozpoznanie, działanie związane z minowaniem i rozminowywaniem lub wsparcie operacji desantowych. Projekt koncentruje się na innowacjach technologicznych, jak roje systemów bezzałogowych, komunikacja podwodna i autonomia pojazdów, w celu zwiększenia wszechstronności i możliwości marynarki wojennej.

Zakres projektu obejmie różne fazy misji – rozmieszczanie rojów, początkową samoorganizację, planowanie trasy, wykonywanie zadań i odzyskiwanie roju, a także integrację z systemami dowodzenia i kontroli, w tym interakcję z bojami sonarowymi, nurkami i statkami pomocniczymi. Główne fazy projektu SWAT-SHOAL to zdefiniowanie koncepcji operacyjnej, badania technologii i walidacja poprzez symulację i demonstrację na morzu.

W realizację projektu SWAT-SHOAL, kierowanego przez firmę Navantia i koordynowanego technicznie przez SENER, zaangażowanych jest 20 podmiotów z 11 krajów, w tym duże spółki, jednostki badawcze, MŚP i spółki o średniej kapitalizacji. Zaangażowanie Łukasiewicz – PIAP w projekcie skupia się na wspieraniu prac związanych ze standaryzacją mechanizmów kolaboracji platform bezzałogowych i komunikacji pomiędzy platformami oraz ludźmi. Instytut będzie też koordynować demonstrację działania niektórych z podsystemów w symulowanym środowisku. 

Założeniem SWAT-SHOAL jest osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej poprzez zdefiniowanie nowych rynków obronnych, a także produktów o takim charakterze, z których wiele ma podwójne zastosowanie. Celem projektu jest także pozycjonowanie europejskich produktów na rynkach, na których aktualnie nie są obecne.

Współpraca na rzecz obronności

W 2023 roku Łukasiewicz – PIAP nawiązał współpracę międzynarodową w zakresie prac badawczych i rozwojowych na rzecz obronności z przyznanym finansowaniem zewnętrznym o wartości ponad 2,5 mln euro. Kolejne podobne inicjatywy są procedowane.