Projekt Discover

Rozwój innowacyjnej oferty naukowej dotyczącej edukacji zawodowej, mający na celu zachęcenie uczniów do kariery naukowej i edukacyjnej w dyscyplinach STEM – Developing Innovative Science Outreach for Vocational Education to Encourage STEM Careers and Education (Discover).

Celem projektu Discover jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania, którego efektem będzie zwiększenie motywacji uczniów do podjęcia bądź kontynuowania nauki w dziedzinie szeroko pojętych nauk ścisłych oraz realizacji ich kariery zawodowej w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności obszaru technologii, inżynierii i matematyki, określanych jako STEM (z ang. Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Przyjętym założeniem projektu jest potrzeba wzmocnienia rozwoju efektywnego partnerstwa średnich szkół zawodowych, instytucji szkolnictwa wyższego oraz jednostek badawczych. Partnerstwo takie, wsparte odpowiednią promocją innowacyjnych programów edukacyjnych w dziedzinie nauki, powinno wpływać na wzrost zainteresowania młodych ludzi naukami ścisłymi. Będzie to wymagało opracowania kompleksowych programów pomocy nakierowanych na zwiększenie zaangażowania w dziedzinie STEM młodych ludzi, w tym osób ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. opracowanie zasobów (założeń/wytycznych programów, materiałów, narzędzi) zwiększających możliwości skutecznej nauki w obszarze STEM na uniwersytetach i w średnich szkołach zawodowych;
 2. opracowanie praktycznych programów szkoleniowych, materiałów uzupełniających wiedzę i umiejętności oraz pilotowego kursu w interdyscyplinarnych obszarach STEM.

Kurs zostanie opracowany z użyciem technik informatycznych oraz z wykorzystaniem elementów nauczania na odległość. Projekt uwzględni współpracę szkół średnich i wyższych, dlatego głównych odbiorców można podzielić na następujące grupy docelowe:

 • nauczyciele VET i trenerzy w edukacji nieformalnej,
 • studenci VET,
 • pracownicy akademiccy (wydziały uczelni wyższych) i instytucje szkolnictwa wyższego,
 • edukatorzy VET i dostawcy VET.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

 • Kompendium dobrych praktyk w zakresie nauki STEM dla szkół, w tym praktyki skierowane do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Pakiet zasobów edukacyjnych dla średnich szkół zawodowych, w tym koncepcje, scenariusze lekcji i organizacja działań oraz plany działań edukacyjnych skierowanych do uczniów i nauczycieli.
 • Dodatkowy program szkoleniowy w zakresie mechatroniki i robotyki dla osób uczących się, w tym praktyczne materiały szkoleniowe na temat podstaw projektowania, robotyki, mechatroniki i programowania oraz zasoby szkoleniowe i wytyczne dla praktycznych interdyscyplinarnych działań wykorzystujących technologię Robotics Invention Systems.

Okres realizacji: 01.10.2017–30.11.2019

Budżet: 22.186,69 EUR

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2017-1-BG01-KA202-036327 zawartej pomiędzy Technical University – GABROVO i Komisją Europejską.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator:
Technical University – GABROVO, Bulgaria

 Partnerzy:

 1. Technical University of Gabrovo – Bulgaria
 2. University of Marconi – Italy
 3. Dictorate Chania-Crete – Greece
 4. ECQ – Bulgaria
 5. PGE Stara Zagora – Bulgaria
 6. PIAP – Poland
 7. Technical Univeristy Kosice – Slovakia
 8. Technical University Crete – Greece

Logo UE Erasmus+This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).