Projekt SP4CE (Erasmus+)

Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości – Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship (SP4CE).

Cel projektu:

Projekt SP4CE jest odpowiedzią na cele i potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011–2020. Wpisuje się on zwłaszcza w dwa cele strategiczne wskazane w tym dokumencie: „Poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego i podnoszenie jego atrakcyjności i adekwatności” oraz „Zwiększanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości”.

SP4CE ma na celu ustanowienie ścisłej współpracy między partnerami projektu poprzez wymianę nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i opracowanie innowacyjnych narzędzi ułatwiających komunikację i wspólne działania studentów, szkół i firm (organizacji biznesowych).

Narzędzia te będą opracowane jako aplikacje internetowe z dostępem poprzez interfejs WWW, zaprojektowane do użytku trzech głównych grup docelowych:

 • Trenerzy (przedsiębiorstwa, przemysł)
 • Doradcy (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe)
 • Uczniowie (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe)

W projekcie będą wykorzystane rezultaty, doświadczenia i podejście z dwóch projektów zrealizowanych w ramach programu uczenie się przez całe życie. Z projektu OpenInn wykorzystany będzie nowy model pedagogiczny i organizacyjny dla grup i pojedynczych osób do odkrywania ich potencjału innowacyjnego z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz wzmocnienia ich poczucia własnej wartości. Z projektu HIG zostaną wykorzystane doświadczenia dotyczące wsparcia przedsiębiorczości i zwiększenia kreatywności przez dedykowane rozwiązania „Knowledge generating House” i „e-Assessment mode”.

W ramach projektu SP4CE planowane jest opracowanie pięciu produktów, ich wdrożenie oraz działania związane z kontynuacją – „Follow-up”. Rezultaty projektu będą szeroko upowszechniane – przewidziano działania nakierowane na upowszechnianie i promocję projektu i jego rezultatów m.in. przez organizację dedykowanych wydarzeń upowszechniających, publikacje w prasie i na stronach internetowych.

W skład konsorcjum projektu SP4CE wchodzi sześciu partnerów z czterech krajów UE. Koordynator projektu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Polska), będzie odpowiedzialny za koordynację i „Follow-up”. PIAP będzie także uczestniczył w tworzeniu rezultatów projektu i współpracy z przedsiębiorstwami.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

 • Portal SP4CE: Platforma informatyczna wspierająca proces uczenia się
 • Koncepcja pedagogiczna wykorzystania platformy SP4CE
 • Przewodnik dla konsultantów
 • Przewodnik dla mentorów
 • Ogólny przewodnik „Jak używać portal SP4CE”

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2014-1-PL01-KA200-003341 zawartej pomiędzy PIAP i Komisją Europejską w dniu 25.11.2014.

Zawarto umowy z partnerami:

 • nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – PRO-MED. Sp.z o.o.  (07.01.2015)
 • nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – ASTRA (19.01.2015)
 • nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – Technical University Kosice (TUK)  (19.01.2015)

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2017

Budżet: 103.021,00 EUR (PIAP)

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:

 • Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia (IDEC), Greece
 • TREBAG Property and Project Management Ltd. (TREBAG), Hungary
 • Technical University Kosice (TUK), Slovakia
 • PRO-MED. Sp.z o.o. (PRO-MED.), Poland
 • ASTRA, Slovakia
   
  Logo UE Erasmus+

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).