Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiektach Straży Granicznej

Cel projektu: opracowanie oraz zbudowanie systemu i urządzeń do zakłócania transmisji radiowej wytwarzające kurtynę elektromagnetyczną w wybranych obiektach Straży Granicznej, w celu uniemożliwienia podsłuchu i wycieku danych.

Termin realizacji projektu: 21.12.2015–30.11.2020

Budżet projektu: 1 387 523 zł

Dofinansowanie: 1 248 766 zł (w tym PIAP 958 517 zł)

Numer umowy: DOB-BIO7/15/04/2015

Jednostka finansująca: NCBR

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (lider)
  • ITTI Sp. z o.o.
     

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Celem projektu było opracowanie i budowa urządzeń w wersjach przenośnej (walizkowej) i stacjonarnej służących do zagłuszania transmisji radiowej w zakresie częstotliwości 25 – 5900 MHz. Urządzenia, oprócz konwencjonalnego trybu zagłuszania ciągłego, umożliwiają także pracę w trybach zagłuszania responsywnego oraz analizatora widma. Tryb zagłuszania responsywnego polegający na wyzwalaniu emisji zagłuszającej sygnałem, który ma zostać zagłuszony,  rozwiązuje problem ekspozycji osób długotrwale znajdujących się w pobliżu pracującego urządzenia na działanie promieniowania elektromagnetycznego, ogranicza zużycie energii, a także sprawia, że zagłuszarka jest trudna do wykrycia. Tryb analizatora widma pozwala na przeprowadzenie skanowania widma elektromagnetycznego w celu wykrycia urządzeń nadawczych i określenia ich częstotliwości pracy.

Dużą szybkość i precyzję przestrajania w szerokim zakresie częstotliwości uzyskano dzięki zastosowaniu układów bezpośredniej cyfrowej syntezy sygnału (DDS). W stopniach mocy nadajników zastosowano tranzystory polowe HEMT wykonane na bazie azotku galu (GaN).

Urządzenia wyposażone są w nowoczesny interfejs użytkownika zapewniający elastyczną konfigurację kształtu widma sygnału zagłuszającego, definiowanie pasm ochronnych dla zabezpieczenia komunikacji własnej, nadawanie poszczególnym użytkownikom uprawnień dostępu do określonych funkcji oraz logowanie zdarzeń.

Modułowa budowa urządzeń zapewnia łatwą rekonfigurację obsługiwanych zakresów częstotliwości, zaś dwa banki akumulatorów w wersji przenośnej umożliwiają ich wymianę w warunkach operacyjnych bez przerywania pracy. Urządzenia mogą być obsługiwane zdalnie przez sieć Ethernet, a ich podstawowe funkcje mogą być uruchamiane także za pomocą pilota na podczerwień.

Urządzenia zagłuszające transmisję radiową będące wynikiem zrealizowanego projektu ze względu na swoją specyfikę są przeznaczone dla służb realizujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Potencjalnymi użytkownikami są Siły Zbrojne, Policja, Straż Graniczna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Główne obszary zastosowania urządzeń to:

  • blokowanie komunikacji radiowej,
  • ochrona przed zdalną – radiową – detonacją ładunków wybuchowych,
  • zapobieganie operowaniu zdalnie sterowanymi pojazdami oraz środkami latającymi i pływającymi,
  • zapobieganie wyciekowi informacji przez systemy typu WLAN i telefonii komórkowej
  • skanowanie widma elektromagnetycznego w celu wykrycia źródła emisji.