Zarządzanie prawami własności intelektualnej w zakresie robotyki i automatyki wraz z badaniem możliwości ekonomicznego ich wykorzystania w Polsce i zagranicą

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007–2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2012 – 30.09.2015

Cel Projektu: Celem Projektu jest wprowadzenie w PIAP zasad zarządzania prawami własności intelektualnej i zapewnienie ochrony własności intelektualnej dla produktów z zakresu robotyki i automatyki oraz zbadanie możliwości ekonomicznego wykorzystania praw własności w wybranych krajach świata.

Wartość Projektu netto: 3.330.068,00 zł
Kwota dofinansowania z środków UE: 2.830.557,80 zł

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość