Aktualne oferty pracy

Łukasiewicz – PIAP wciąż się rozwija, a wraz z rozwojem instytutu pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnych ofert pracy.

 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP to innowacyjne polskie centrum robotyki i automatyki. Zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych oraz fabryk, budową aplikacji przemysłowych z wykorzystaniem robotów. Opracowuje i wdraża w różnych gałęziach przemysłu nowe technologie, systemy automatyki, urządzenia produkcyjne i specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową. Łukasiewicz – PIAP jest jedynym w Polsce i czołowym na świecie producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, które spełniają najwyższe standardy jakościowe zgodne z normami obronnymi. Łukasiewicz – PIAP dostarcza kompleksowe rozwiązania dla Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i w 27 krajach na świecie.

 

I. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość,
 • skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność budowania dobrych relacji z innymi i proaktywne podejście,
 • zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word).

II. Mile widziane:

 • znajomość programu kadrowo-płacowego Simple,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.

III. Zadania:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminem wynagradzania i innymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów i księgowanie płacowych wyciągów bankowych,
 • obsługa programu „Płatnik” – sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, rozliczeniowych, wykonywanie korekt,
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji płacowej,
 • współpraca z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z innymi instytucjami zewnętrznymi, w tym poprawne i terminowe sporządzanie wymaganych prawem deklaracji, sprawozdań i innych dokumentów,
 • obsługa benefitów pracowniczych w zakresie zgłaszania, wyrejestrowywania, rozliczania kosztów
 • uzgadnianie sald na wybranych kontach bilansowych,
 • sporządzanie i administrowanie dokumentacją pracowniczą związaną ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia,
 • bieżąca obsługa kadrowa pracowników.

IV. Oferujemy:

 • atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia),
 • dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń,
 • dofinansowanie do kursów j. angielskiego z profesjonalnym native speakerem,
 • dofinansowanie do szkieł korekcyjnych,
 • dofinansowanie do kart sportowych,
 • ubezpieczenie na życie,
 • opiekę medyczną,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe i bezzwrotne zapomogi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie I na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 10.06.2024 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_20_2024.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

 

 • Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wynikających z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Klepacki.

 

 • Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Celami i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
 • Zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, w przypadku przekazania nam danych innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.
 • Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje.

Jeżeli kandydat wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać jego dane przez okres dwóch lat od momentu ich zebrania.

 

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na mocy umowy z nami i przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 

Prawa kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację kandydata – w przypadkach, kiedy przetwarzamy jego dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych kandydata w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora, jednak zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody kandydata lub umowy.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

Dane kandydata przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, toteż kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.