Projekt MechMate (Erasmus+)

Partnerstwo strategiczne w dziedzinie mechatroniki na rzecz innowacyjności i inteligentnego rozwoju europejskich, produkcyjnych MŚP – Strategic Partnership in the Field of Mechatronics for Innovative and Smart Growth of European Manufacturing SMEs (MechMate).

Zauważalna dysproporcja wykorzystania robotyki i technologii mechatronicznych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej (34%) w porównaniu z takimi krajami jak USA (42) czy Japonia (56%) wskazuje na potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy w dziedzinie nowych technologii opartych na robotyce i mechatronice jako jednego z elementów zwiększania konkurencyjności MŚP.

Projekt MechMate jest bezpośrednio zorientowany na priorytet horyzontalny programu Earsmus+ „Otwarta i innowacyjna edukacja, szkolenia zawodowe i praca młodych w epoce cyfryzacji”. Celem projektu MechMate jest wypracowanie treści szkoleniowych odnoszących się do ww. tematyki, będących odzwierciedleniem synergii doświadczenia konsorcjantów w zakresie działalności edukacyjnej, badawczej i innowacyjnej działalności rynkowej. Założeniem konsorcjum jest utrzymanie wysokiej jakości i aktualności treści szkoleniowych, które będą odpowiadały na aktualne zapotrzebowanie określonych grup docelowych, tj. pracownicy MŚP, studenci, trenerzy na wiedzę z dziedziny mechatroniki w ramach następujących modułów:

 • mechanika i elementy maszyn,
 • podstawy elektryki i elektroniki,
 • sygnały, systemy i sterowanie w mechatronice,
 • systemy cyfrowe,
 • systemy wbudowane w mechatronice,
 • protokoły i interfejsy komunikacyjne,
 • sterowanie PLC,
 • pomiary i pozyskiwanie danych,
 • czujniki w mechatronice,
 • elementy wykonawcze w mechatronice.

Efektem projektu MechMate będzie interaktywna e-learningowa platforma informatyczna, która będzie zaprojektowana jako interaktywne źródło wiedzy, pozwalające na wszechstronną wymianę informacji, doświadczeń i opinii pomiędzy osobami szkolącymi się, trenerami oraz ekspertami. Ważnym elementem systemu będzie też możliwość sprawdzenia i ewaluacji bieżących postępów w nauce. Dostęp do treści szkoleniowych będzie bezpłatny i na żadnym z etapów korzystania z platformy e-learningowej nie będzie wymagana rejestracja. Treści szkoleniowe będą przetłumaczone na pięć języków.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

 • 1. Analiza wymogów i ograniczeń w odniesieniu do wprowadzenia technologii mechatronicznych i potrzeb w zakresie szkoleń dla MŚP
 • 2. Szczegółowy program szkolenia dostosowanego dla potrzeb MŚP
 • 3. Szczegółowa metodologia szkolenia
 • 4. System szkoleniowy z zestawem interaktywnych ćwiczeń
 • 5. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw zawierający opis opracowanych materiałów szkoleniowych oraz platformy internetowej.

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2016-1-PL01-KA202-026350 zawartej pomiędzy PIAP i Komisją Europejską.

Okres realizacji: 01.11.2016–31.12.2018

Budżet: 65.980,53 EUR (PIAP)

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:

 • THE RESEARCH COMMITTEE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE (TUC), Grecja
 • TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO (TUGAB), Bułgaria
 • TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUT), Estonia
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY (ECQ), Bułgaria

Logo UE Erasmus+This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).