Projekt RUSOS (Erasmus+)

Robotyka dla nauczycieli szkół zawodowych Robotics for teachers of secondary vocational schools (RUSOS).

Cel projektu:

Projekt RUSOS ma na celu opracowanie interaktywnych materiałów edukacyjnych z zakresu robotyki przemysłowej i usługowej dla nauczycieli przedmiotów technicznych w średnich szkołach zawodowych oraz uruchomienie platformy edukacyjnej umożliwiającej udział w kursie szkoleniowym, kontrolowany dostęp do studiowanych materiałów, śledzenie i ocenę postępów oraz możliwość komunikowania się uczestników między sobą i z nauczycielem/trenerem w celu wymiany pomysłów, wiedzy i doświadczenia.

Adresatami projektu, poza kadrą dydaktyczną, są uczniowie szkół zawodowych, studenci, pracownicy mający kontakt z nowoczesnymi technologiami oraz osoby zainteresowane robotyką i robotyzacją.

Główne działania w ramach tego projektu będą się koncentrować na rozwoju relacji między szkołami i przedsiębiorstwami, identyfikacji potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw wobec nowo zatrudnionych pracowników, absolwentów szkół średnich zawodowych oraz wspieraniu rozwoju kompetencji i wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z robotyką poprzez szkolenia, doradztwo i konsultacje. Mają temu służyć opracowane w projekcie innowacyjne narzędzia wspierające kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w dziedzinie robotyki na poziomie szkoły średniej, w tym portal internetowy z zaimplementowanym kursem typu e-Learning i zestaw materiałów szkoleniowych.

Podstawowym rezultatem projektu będzie dedykowany portal internetowy z zaimplementowanym kursem typu e-Learning oraz zestaw materiałów szkoleniowych z zakresu robotyki przemysłowej i usługowej. System będzie ponadto oferował możliwość skorzystania z wirtualnego laboratorium wyposażonego w modele 3D robotów i stanowisk zrobotyzowanych.

Okres realizacji: 01.09.2015 – 31.10.2017

Budżet: 45.755,00 EUR (PIAP)
Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy nr 2015-1-SK01-KA202-008970 zawartej pomiędzy Technical University Kosice i Komisją Europejską.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator:
Technical University Kosice (TUK), Slovakia

Partnerzy:

  • Cluster AT+R, Slovakia
  • MANEX, Slovakia
  • Politechnika Lubelska, Polska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Poland
  • Spojená škola J.Henischa, Slovakia
  • University Politehnica of Bucharest, Romania

Więcej informacji na temat projektu: http://rusos.sjf.tuke.sk/.

 
Logo UE Erasmus+

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).