Projekt SPOSH (Erasmus+)

Partnerstwo strategiczne na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Strategic Partnership for Occupational Safety and Health (SPOSH).

Cele projektu zostały określone bezpośrednio w ramach dwóch priorytetów sektorowych programu Erasmus+:

  • rozwój wysokiej jakości edukacji i szkoleń zawodowych oraz
  • implementacja narzędzi zgodnych ze standardami UE umożliwiających realizację tych szkoleń.

Działania projektu obejmujące pierwszy z dwóch priorytetów programu Erasmus+ polegają na opracowaniu wysokiej jakości materiałów i metod  szkoleniowych, a wyniki będę oparte na współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi standardy BHP. Dzięki temu opracowane materiały dostarczą od razu wiedzy praktycznej na temat sposobów rzeczywistego wdrożenia konkretnych rozwiązań w ramach BHP w danym środowisku pracy. Takie rozwiązania mają zaspokoić rosnące zapotrzebowanie przemysłu związanego z automatyką w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach drugiego z priorytetów programu Erasmus+ dotyczącego implementacji odpowiednich narzędzi BHP w środowisku pracy MŚP, partnerzy projektu będą wykorzystywać różne narzędzia. Jednym z nich jest system ECVET (European Credit Transfer and Accumulation System) pozwalający na znaczne uatrakcyjnienie dotychczas wykorzystywanych materiałów szkoleniowych, ułatwienie identyfikacji osiąganych efektów oraz usprawnienie współpracy z zainteresowanymi przedsiębiorstwami.

Konsorcjum uwzględni również zalecenia EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) dzięki czemu podczas opracowywania odpowiednich narzędzi szkoleniowych zapewniony zostanie wysoki poziom ich wdrażania oraz testowania jak również zastosowane będą optymalne wskaźniki ogólnej oceny realizacji założeń projektu. Partnerzy konsorcjum będę również korzystać z systemu EUROPASS, dzięki któremu odbywa się standaryzacja dokumentów potwierdzających poziom i rodzaj posiadanych bądź nabytych kwalifikacji zawodowych.

Projekt będzie głównie zorientowany na szkolenia dla sektora przemysłu, który korzysta z zaawansowanych systemów produkcyjnych, w szczególności wyposażonych w technologie z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej. Jest to bardzo ważny sektor przedsiębiorczości z uwagi na projekt reindustrializacji Europy.     

Konsorcjum wykorzysta część materiałów i rezultatów wypracowanych w ramach projektu ASMAS (Advanced vocational European safety training for SMEs with automated systems), którego grupą docelową były osoby pracujące w małych i średnich przedsiębiorstwach, głównie kadra inżynierów i techników, ale i osoby, które zajmowały się zarządzaniem w przedsiębiorstwie, a także specjaliści z dziedziny wiedzy związanej z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Opis efektów:

Sprawnie funkcjonujący i dostępny portal projektu będący platformą informatyczną wspierającą proces uczenia się zorientowany na sprecyzowaną w założeniach projektu grupę docelową, tj. pracownicy sektora MŚP wraz z kadrą zarządzającą, studenci szkół zawodowych i uczelni wyższych. Konsorcjum zapewni łatwy dostęp do treści szkoleniowych poprzez wprowadzenie sprawnego sposobu nawigacji indeksu tematycznego materiałów, zintegrowanych narzędzi ewaluacyjnych, wielojęzykowości oraz ogólnie wysokiej funkcjonalności systemu. Opracowana platforma e-learningowa będzie funkcjonowała na zasadzie interaktywnego źródła wiedzy pozwalającego na kooperację multimedialną kadry szkoleniowej z osobami szkolącymi się oraz ekspertami BHP. Zapewnienie wysokiego poziomu innowacyjności takiego systemu e-learningowego pozwoli na udostępnienie materiałów szkoleniowych w sposób kontrolowany, dzięki czemu możliwe będzie stałe monitorowanie postępów w zdobywaniu wiedzy i przeprowadzanie ewaluacji osiąganych wyników. Komunikacja pomiędzy uczestnikami będzie realizowana poprzez użycie komunikatorów tekstowych, głosowych, dostęp do forum grupy, organizację klas wirtualnych oraz komunikację wizualną. 

Erasmus+ Akcja 2:

Założeniem projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Akcja 2  jest kontynuacja założeń programu „Uczenie się przez całe życie”, czyli wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały aktualnym potrzebom rynku pracy.

Okres realizacji: 01.09.2015–31.08.2018

Budżet projektu: 374 064,00 EUR (w tym 102.263,00 EUR dla PIAP), projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA202-016625 zawartej pomiędzy PIAP a Komisją Europejską 21 września 2015 roku.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:

  • TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE (TUKE), Słowacja,
  • European Center for Quality OOD, Bułgaria
  • IEBA Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais, Portugalia
  • Cluster AT+R, Słowacja

Umowy zawarte z partnerami:

  • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 –TUKE
  • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 – ECO
  • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 – IEBA, październik 2015
  • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 – Cluster AT+R

Logo UE Erasmus+

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).