Projekt BPL – studium wykonalności

Opracowanie studium wykonalności projektów Programów Strategicznych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w obszarze „Rodzina bezzałogowych platform lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa”.

W celu określenia kierunków rozwoju lądowych platform bezzałogowych oraz ukierunkowania prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze w MON podjęte zostały działania analityczne i koordynacyjne. Pierwszym etapem było opracowanie raportu „Stan wiedzy i zapotrzebowania Sił Zbrojnych RP na bezzałogowe platformy naziemne”. Raport powstał w wyniku badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych w 2011 r. w wytypowanych jednostkach wojskowych. Celem badań było poznanie poglądów i zdefiniowanie potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie wprowadzania bezzałogowych platform lądowych (BPL), zwanych również robotami, oraz określenie wymagań i preferencji potencjalnych użytkowników końcowych.

Zaproponowano budowę, w ramach Programu Strategicznego, zunifikowanej rodziny bezzałogowych platform lądowych w następujących wersjach:

 • inżynieryjno-rozpoznawcza,
 • inżynieryjno-patrolowa,
 • inżynieryjno-interwencyjna,
 • rozpoznawcza,
 • dozorująca,
 • logistyczna.

Wyżej wymienione bezzałogowe platformy lądowe podzielone zostały na następujące klasy wagowe:

 • plecakowa (15 kg),
 • przenośna (75 kg),
 • lekka miejska (300 kg),
 • lekka terenowa (300 kg),
 • średnia (800 kg),
 • ciężka (3000 kg).

W ramach studium wykonalności Programu Strategicznego określono następujące technologie krytyczne, o znaczeniu determinującym powodzenie całego programu i osiągnięcie pożądanych przez gestora zdolności operacyjnych:

 1. uzyskanie konstrukcji o wysokiej mobilności,
 2. interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna,
 3. systemy transmisji danych,
 4. teleoperacja i systemy sterowania,
 5. rozpoznanie otoczenia,
 6. rozszerzenie zdolności roboczych manipulatorów,
 7. autonomia działania,
 8. układy zasilania i napędu.

 

Okres realizacji: 2012–2013