Konkurs na stanowisko adiunkta.

Dyrektor PIAP

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkt

w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP.

 

 

1. Kandydatom stawia się następujące wymagania:

 

a) Spełnienie wymogów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami) odnośnie pracowników naukowych.

b) Posiadanie stopnia doktora nauk technicznych.

c) Posiadanie doświadczenia naukowego w dziedzinie robotyki społecznej potwierdzonego publikacjami.

d) Posiadanie doświadczenia naukowego w dziedzinie robotyki edukacyjnej potwierdzonego publikacjami.

e) Posiadanie doświadczenia związanego z realizacją projektów międzynarodowych w Programie Ramowym UE oraz prac na potrzeby organizacji międzynarodowych, najchętniej w obszarach związanych z robotyką.

f) Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w recenzowaniu publikacji naukowych, najchętniej w obszarach związanych z robotyką społeczną.

g) Znajomość co najmniej dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego.

 

Zgłoszenia mogą składać wyłącznie osoby, które wskażą Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jako podstawowe miejsce pracy.

 

2. Przewidywany zakres obowiązków na stanowisku adiunkt.

 

a) Realizacja prac badawczych i rozwojowych w zakresie robotyki społecznej i edukacyjnej.

b) Udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie funduszy strukturalnych i programów ramowych.

c) Udział w opracowywaniu publikacji naukowych z zakresu realizowanych prac.

d) Realizacja innych zadań wskazanych przez przełożonych.

 

3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata.

 

a) List motywacyjny.

b) Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi.

c) Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stopnia naukowego.

d) Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia.

e) Wykaz publikacji uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat.

f) Oświadczenie o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

4. Miejsce i termin składania dokumentów.

 

Zainteresowane osoby proszę o osobiste dostarczanie lub nadsyłanie dokumentów do Działu Kadr PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa w terminie do 14 listopada 2016.

 

5. Informacje dodatkowe.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 listopada 2016. O wyniku konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu. Zatrudnienie w PIAP nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora PIAP.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 25.09.2018 09:24 Opublikowano
Sebastian Wilk 24.09.2018 09:54 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 19.10.2016 14:01 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 19.10.2016 13:58 Zarchiwizowano

19.10.2016 13:59 Jacek Frontczak

25.09.2018 09:25 Sebastian Wilk