Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Przetarg nieograniczony na wynajęcie pomieszczenia o powierzchni 237,0 m2 w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 

Budynek VI parter – 237,0 m2.

  1. Opis pomieszczenia do wynajęcia
  2. Wzór oferty
  3. Informacje o uwarunkowaniach prawnych
  4. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami

Ad 1. Opis pomieszczenia do wynajęcia

Pomieszczenie będące przedmiotem przetargu zlokalizowane jest na parterze budynku nr 6 Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

Schematyczny plan parteru budynku nr 6 przedstawiono na rys. 1. Budynek wykonany jest technologią ramy H tzn. żelbetowa słupowa konstrukcja nośna i stropy oraz ścianki z gazobetonu i cegły. Stolarka okienna PCV. Dopuszczalne obciążenie podłogi
4900 N/ m2 (500 kg/m2). Do pomieszczenia doprowadzona jest energia elektryczna oraz woda (umywalki). Pomieszczenie może zostać zgodnie z potrzebami najemcy wyposażone w instalację telefoniczną i sieć komputerową. Istnieje swoboda aranżacji wewnętrznymi ściankami działowymi.

Ad. 2. Wzór oferty

Nazwa oferenta

Forma prawna

Siedziba

KRS

Oznaczenie sądu prowadzącego KRS

NIP

REGON

 

Ja/my niżej podpisany/podpisani reprezentując firmę ............................. składamy ofertę wynajęcia od PIAP pomieszczenia o powierzchni całkowitej 237,0 m2 położonego na  parterze budynku nr 6 będącego przedmiotem przetargu nieograniczonego za kwotę ....... zł/ m2 bez kosztów mediów, plus podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.

PIAP będzie doliczał do wyżej podanej stawki ryczałtową opłatę za media w wysokości 8 ,0 zł/m2 plus podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.

Okres wynajmu bezterminowo jednak nie mniej niż ........ lata.

Imię nazwisko                                                  podpis

  1. ..................                                                 .................
  2. ..................                                                 .................

Do oferty załączamy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:

KRS

NIP

REGON

 

Ad. 3. Informacje o uwarunkowaniach prawnych

Przed podpisaniem umowy PIAP zobowiązany jest do uzyskania zgody Organu Nadzorującego. Zgoda zostaje wydana do zawarcia umowy z konkretną firmą. Elementem wniosku jest parafowany przez obie strony projekt umowy.

Ad. 4. Osoby upoważnione do kontaktu z klientami

Kierownik Działu Obsługi Administracyjno Technicznej – mgr Wojciech Sobolewski

Tel. (22) 87 40 210 lub 601-245-362

e-mail: wsobolewski@piap.pl

Główny Energetyk – Mariusz Banasiak

Tel. (22) 87-40-413

e-mail: jbanasiak@piap.pl

UN FG WZÓR 2018 UN FG WZÓR 2018 (64,50 kB)
Bud 6p 04 2018 Bud 6p 04 2018 (48,50 kB)

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 24.09.2018 09:58 Opublikowano
Sebastian Wilk 24.09.2018 09:54 Zarchiwizowano
Sebastian Wilk 16.04.2018 12:39 Zarchiwizowano

16.04.2018 12:46 Sebastian Wilk

24.09.2018 09:58 Sebastian Wilk