2014- zamówienia publiczne - KZP/06/2014 - usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników PIAP


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.piap.pl/bip

Warszawa: USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
Numer ogłoszenia: 26069 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.10-7, 66.51.22.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca winien przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub dokument równoważny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca winien przedłożyć wykaz usług głównych potwierdzający, że wykonał lub dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości (łącznej liczby osób ubezpieczonych), przedmiotu (rodzajów ubezpieczeń), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: co najmniej dwie usługi grupowego ubezpieczenia na życie, gdzie objętych ubezpieczeniem zostało minimum 200 osób

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - obsługa elektroniczna grupowego ubezpieczenia na życie - 5
 • 3 - indywidualna kontynuacja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, b. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, c. zmiany korzystne dla Zamawiającego/Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, d. zmiany organizacyjne, łączenie się placówek, przekształcenia własnościowe, zmiana nazwy lub siedziby, e. zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, a Ubezpieczający wyrazi na nią zgodę, f. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2014 godzina 10:00, miejsce: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:42
application/pdf Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówmienia Warszawskie !!.pdf Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:42
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy art 24 Warszawa !!Uzp.docx Załącznik 2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:42
application/pdf Załącznik nr 3 Projekt umowy Warszawa !!_3_.pdf Załącznik 3 Projekt umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:43
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Warszawa (4).docx Załącznik 4 Formularz Ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:43
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 5 oświadcznie wykonawcy art 22Uzp Warszawa (2).docx Załącznik 5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:44
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 6 struktura zatrudniania .docx Załącznik 6 Struktura zatrudnienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:44
application/msword Załącznik nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc Załącznik 7 Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:44
application/msword Załącznik nr 8.doc Załącznik 8 Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:45
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania1.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.02.2014 08:13
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania2.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.02.2014 12:35
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 3 Projekt umowy Warszawa Zmodyfikowany.docx Umowa po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.02.2014 12:35
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 4 Formularz ofertowy ZMODYFIKOWANY (2).docx Oferta po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.02.2014 12:36
application/pdf ogloszemie_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:57

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:51 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.02.2014 12:35 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Wyjaśnienia treści SIWZ2", "Umowa po modyfikacji", "Oferta po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.02.2014 08:13 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wyjaśnienia treści SIWZ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.02.2014 11:40 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

10.02.2014 11:46 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.03.2014 08:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak