BR/01/2023 dostawa komponentów układu sterowania i napędowego wykorzystującego sterowniki PLC serii s7-1500 i oprogramowanie firmy Siemens


Warszawa, 07.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA BR/01/20223

 

Działając w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. /Dz.U. 2022r. poz. 1710 t.j/, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa komponentów układu sterowania i napędowego wykorzystującego sterowniki PLC serii s7-1500 i oprogramowanie firmy Siemens

 

KOD CPV - 31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący, 42961000-0 System sterowania i kontroli

 

Przedmiot zamówienia dotyczy projektu: ”Opracowanie i badania modelu 6-kołowej testowej konstrukcji nośnej platformy mobilnej przemysłowego pojazdu AGV/AMR do transportu europalet.”

 

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

Wartość zamówienia poniżej 130.000,- PLN

 

 1. 1.      Nazwa oraz dane kontaktowe Zamawiającego

 Sieć Badawcza Łuksiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

  www.piap.lukasiewicz.gov.pl

 

§ 2. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest komponentów układu sterowani i napędowego wykorzystującego sterowniki PLC serii s7-1500 i oprogramowanie firmy Siemens w następującej konfiguracji:

 

 

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił: 12 miesięcy (gwarancja producenta). 

Zamawiający przewiduje odbiory częściowe. Wynagrodzenie zostanie uregulowane każdorazowo po dostawie i podpisaniu protokołu częściowego w terminie 30 dni.

W przypadku gdy powyższe zapisy wymagają wyjaśnień, należy złożyć wniosek o wyjaśnienie za pośrednictwem poczty email pod adresem: rafal.wiecko@piap.lukasiewicz.gov.pl  

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie :

 • Poz. 1, 3, 11, 16, 17 – 100 dni roboczych /1 szt. z magazynu/
 • Poz. 2 - 50 dni roboczych
 • Poz. 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 – z magazynu
 • Poz. 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 –

30 dni roboczych

 • Poz. 15 – 200 dni roboczych.

 

           4. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia:

Impol-I  F.Szafrański  Sp.j

Ul  Krakowska 103

02 – 255 Warszawa

 

  5. Złożenie oferty przez Wykonawców

W przypadku gdy inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Ogłoszeniu, prosimy w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godziny 9:00 przesłać informację o tym wraz z ofertą. Oferta zawierająca dokumentację potwierdzającą spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego oraz terminów dostawy powinna zostać złożona na adres email: kzp@piap.pl oraz rafal.wiecko@piap.lukasiewicz.gov.pl  wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania  wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U 2022 poz. 835). Brak oświadczenia powoduje wykluczenie Wykonawcy.

W przypadku gdy załączona do oferty dokumentacja nie pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że oferowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym Ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. 

W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne oraz oferty, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą wskazanym w pkt. 4.

 

 6. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

W przypadku gdy we wskazanym terminie zostanie złożona inna oferta spełniająca minimalne wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

Kryterium Ceny - waga 100%. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w przedmiotowym kryterium: 100 pkt. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

C = C min / C oferty * 100 pkt  gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena;

C min – najniższa oferowana ceny; C oferty – cena oferty badanej.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryterium oceny ofert.

 

 7.Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą cenę. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, oferta będzie przeliczona po średnim kursie walut obcych NBP (tabela A) z dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Do oferty Wykonawca  dołącza:

1)     Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania  wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego pełnomocnictwo

2)     specyfikację techniczną i/lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w pkt. 2 i pkt. 3 niniejszego Ogłoszenia. 

 1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: kzp@piap.pl oraz rafal.wiecko@piap.lukasiewicz.gov.pl .

 

8. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Rafał Więcko  pod adresem email: rafal.wiecko@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 9.Inne postanowienia

 1. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru oferty, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.
 3. Rozliczenie zostanie dokonane w PLN, z zastrzeżeniem, że zgodę na rozliczenie w innej walucie musi wyrazić Zamawiający. 

 

10. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;
 • z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres email rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/03/02/2023prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załączniki:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_ostatnie.pdf Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.06.2023 10:25
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oswiadczenie.docx Oświadczenie Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.06.2023 10:25

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.06.2023 10:21 Opublikowano Utworzono zamówienie

07.06.2023 10:26 Joanna Gorzelniak-Owsiak

07.06.2023 10:26 Joanna Gorzelniak-Owsiak