KZP/01/2015 Dostawa sprzętu komputerowego - przetarg nieograniczony


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.piap.pl/bip

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 11383 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzetu komputerowego- laptopy,komputery stacjonarne,monitory,drukarki, akcesoria, oprogramowanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.24.15.00-0, 31.02.13.30-8, 30.23.21.10-8, 48.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana typu/modelu dostarczonego sprzętu - w przypadku wystąpienia okoliczności, które zmuszają wykonawcę do dostarczenia innego sprzętu i w przypadku gdy Wykonawca przedstawi pisemną informację odnośnie przyczyn, które spowodowały tę sytuację. Dostarczony sprzęt musi mieć parametry nie gorsze niż przedstawione w ofercie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Al.Jerozolimskie 202, bud.3,pok.8, Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Al.Jerozolimskie 202, bud.3,pok.8, Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej program EDEN oraz ze środków Europejskiej Agencji Ochrony program PECS.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.01.2015 12:52
application/pdf siwzOSTATNI.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.01.2015 12:53
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA.docx Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.01.2015 12:54
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Umowa wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.01.2015 12:54
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Zalącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.01.2015 12:54
application/msword Odpowiedzi_na_pytania.doc Odpowiedzi na pytania Joanna Lesiak 30.01.2015 09:34
application/pdf Wyborwyk_.pdf Wybór Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.02.2015 12:09
application/pdf wybor_po_powt_czynnosci.pdf Wybór ponowny Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.02.2015 08:37
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ogloszenie_o_udz_zam.docx Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.03.2015 08:11

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.03.2015 08:10 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.02.2015 08:36 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wybór ponowny".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.02.2015 12:08 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wybór".
Joanna Lesiak 30.01.2015 09:29 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.01.2015 12:50 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

27.01.2015 12:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak

16.03.2015 08:11 Joanna Gorzelniak-Owsiak