KZP/01/2019 - Dostawa 2 sztuk samochodów typu Pick-up 4x4 - Przetarg nieograniczony


Ogłoszenie nr 500840-N-2019 z dnia 2019-01-04 r. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP: Dostawa 2 sztuk samochodów klasy i typu pic-up 4x4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
NiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
NieInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
NieW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, krajowy numer identyfikacyjny 3525700000, ul. Al. Jerozolimskie 202  , 02486   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 740 165, e-mail jfrontczak@piap.pl, faks 228 740 221. 
Adres strony internetowej (URL): www.piap.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
instytut badawczyI.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNie 
www.piap.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
ElektronicznieNie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Przekazanie ofert do zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca 
Adres: 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Kancelaria, 02 - 486 Warszawa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 sztuk samochodów klasy i typu pic-up 4x4 
Numer referencyjny: KZP/01/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk samochodów klasy i typu „PICk-up 4x4” w zakresie określonym poniżej: 1. Wymagania techniczne przedmiotu Zamówienia: 1. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego. Kierownica po lewej stronie patrząc od tyłu pojazdu. 2. Silnik wysokoprężny DIESEL z turbodoładowaniem: a. minimalna pojemność 2100 cm3, b. minimalna moc silnika 105 kW, c. spełniający wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości emisji tlenku węgla (CO), cząstek stałych (PM), tlenków azotu (NOx), łącznej masy węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) dla normy minimum Euro 5 wskazanych w załączniku I do Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.* UWAGA: * ww. wymóg w zakresie emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów został określony przez Zamawiającego w SIWZ zgodnie z dyspozycją § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559). W związku z powyższym Zamawiający nie stosuje przepisów ww. rozporządzenia w zakresie zastosowania emisji zanieczyszczeń jako kryterium oceny ofert”. 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg. 4. Zbiornik paliwa minimum 75 litrów. 5. Samochód przewidziany i fabrycznie przystosowany do jazdy również poza utwardzonymi drogami (w tzw. terenie). 6. Samochód powinien być wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, wspomaganie układu hamulcowego, elektroniczny system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania, osłonę dolną zespołu napędowego. 7. Stały napęd na wszystkie koła (4x4) - UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie samochodu stale napędzanego na jedną oś, z automatycznie dołączanym napędem kół osi drugiej w przypadku poślizgu jednego z napędzanych kół. Zamawiający wymaga jednocześnie w takim przypadku możliwości aktywacji (na żądanie) STAŁEGO przekazywania napędu na wszystkie cztery koła, z zablokowanym podziałem siły napędowej między osie. 8. Skrzynia biegów automatyczna (warunek konieczny ze względu wymagań projektowych) 9. Samochód musi być wyposażony w elektryczne wspomaganie kierownicy - Rozwiązanie EPAS lub równoważne (warunek konieczny ze względu wymagań projektowych) 10. Samochód musi być wyposażony w system wczesnego ostrzegania kierowcy przed kolizją 2. Minimalne wymagania w zakresie wyposażenia samochodu: 1. Nadwozie typu PICK-UP (tzw. podwójna kabina), pięcioosobowe, wyposażone w: a. 4 (cztery) pary drzwi, b. minimum 4 (cztery) poduszki powietrzne, w tym przednie i boczne oraz kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, c. komputer pokładowy z odczytem minimum temperatury zewnętrznej, średniej prędkości, średniego spalania, chwilowego spalania oraz dystansu pozostałego do pokonania na pozostałym w baku paliwie, d. elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie pasażerskiej co najmniej dla pierwszego rzędu siedzeń, f. radio wyposażone w przynajmniej jedno z wejść AUX lub USB i głośnikami (fabrycznie zabudowane, wchodzące w skład oryginalnego wyposażenia/ oryginalnych akcesoriów dla pojazdów danej marki), g. klimatyzację, h. gniazdo zapalniczki 12V, k. podgrzewane i elektryczne regulowane lusterka zewnętrzne, ręcznie lub elektrycznie składane, m. trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. 2. Czujniki parkowania przynajmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją odległości od przeszkody. 3. Oryginalne, fabryczne felgi minimum 16 cali z oponami całorocznymi, szosowo-terenowymi (w rozmiarze przewidzianym/rekomendowanym przez producenta/importera pojazdu dla danego modelu i wersji wyposażenia – zgodne ze Świadectwem WE). 4. Koło zapasowe. 3. INNE WYMAGANIA: 1. Samochody oraz wyposażenie dodatkowe określone powyżej powinny spełniać wszystkie wymagania przepisów Ruchu Drogowego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty itp. 2. Dostarczone samochody muszą być objęte autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Długość okresu udzielonej przez producenta lub importera gwarancji: a) mechanicznej na silnik i podzespoły (dopuszcza się wskazanie limitu kilometrów, jednakże nie może on być mniejszy niż 100.000 kilometrów) – co najmniej 2 lata, b) gwarancja na powłokę lakierniczą na okres minimum 2 lata, c) na perforację nadwozia na okres minimum 5 lat. UWAGA! W przypadku, gdy którakolwiek z w/w gwarancji producenta lub importera oferowanego samochodu udzielana jest standardowo na okres dłuższy niż minimalny wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować gwarancję na okres nie krótszy, niż oferowany przez producenta danej marki i modelu. Dostarczony samochód musi posiadać niezbędne homologacje i certyfikaty wymagane przez polskie przepisy do rejestracji. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć w/w dokumentację z samochodem. 4. Dostarczone samochody muszą posiadać niezbędne homologacje i certyfikaty wymagane przez polskie przepisy do rejestracji. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć w/w dokumentację do każdego z samochodów. 5. Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe, data produkcji nie wcześniej niż 2018 rok. 

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

34113300-5

34113000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-02-10 

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
NieIII.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Wyciąg ze świadectwa homologacji lub Świadectwo zgodności WE lub inny dokument równoważny pod względem zawartych w nim informacji, dla oferowanego pojazdu lub pojazdu przykładowego identycznego z oferowanym zawierający/potwierdzający dane/parametry samochodu wskazane w formularzu „Oferta”, dotyczące wielkości zużycia paliwa w cyklu łączonym oraz emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonymIII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

90,00

Wielkość zużycia energii

5,00

Wielkość emisji dwutlenku węgla

5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-15, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenie nr 500840.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.01.2019 11:50
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.01.2019 11:50
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA.docx Oferta wraz z załącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.01.2019 11:50
application/pdf umowa wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.01.2019 11:51
application/pdf odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.01.2019 11:00
application/pdf Zestawienie ofert.pdf Informacja art.86 ust.5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.01.2019 09:53
application/pdf wybor_strona.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.01.2019 12:16
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.02.2019 07:06

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.02.2019 07:05 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.01.2019 12:16 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.01.2019 09:52 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja art.86 ust.5".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.01.2019 10:59 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.01.2019 11:49 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

04.01.2019 11:52 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 09:24 Joanna Gorzelniak-Owsiak