KZP/04/2016 Dostawa energii elektrycznej - przetarg nieograniczony


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.piap.pl/bip

Warszawa: Dostawa energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 70199 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać koncesje na obrót energia elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - kopia koncesji poświadczona za zgodność z oryginałem

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Generalna Umowa Dystrybucyjna lub oświadczenie o jej posiadaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje waloryzacje stawki wynagrodzenie w przypadku następujących zmian: stawka podatku od towarów i usług (+/-) stawka podatku akcyzowego (+/-) Zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy w stopniu odpowiadającym powyższej zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 - 486 Warszawa, bud. 3, pok.8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 - 486 Warszawa, bud. 3, pok.8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SIWZ_doc.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2016 08:13
application/msword oferta.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2016 08:13
application/pdf Umowa_doc.pdf Umowa wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2016 08:14
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.06.2016 08:05
application/pdf SIWZ_mod.pdf SIWZ_mod_numer_faxu Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.06.2016 12:13
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania2.pdf Odpowiedzi na pytania2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.06.2016 07:03
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania3_ost.pdf Odpowiedzi na pytania 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.06.2016 10:48
application/pdf SIWZ_mod2.pdf SIWZ po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.06.2016 10:49
application/msword oferta.zmiana_doc.doc Oferta po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.06.2016 10:49
application/pdf Umowa_zmiana.pdf Umowa po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.06.2016 10:49
application/pdf Wyborwyk_.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2016 11:03

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2016 11:03 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.06.2016 10:47 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Odpowiedzi na pytania 3", "SIWZ po modyfikacji", "Oferta po modyfikacji", "Umowa po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.06.2016 07:03 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania2".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.06.2016 12:12 Zarchiwizowano Dodano plik: "SIWZ_mod_numer_faxu".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.06.2016 08:05 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2016 08:11 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

06.06.2016 08:15 Joanna Gorzelniak-Owsiak

29.06.2016 11:03 Joanna Gorzelniak-Owsiak