KZP/04/2017 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


Ogłoszenie nr 508938-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, krajowy numer identyfikacyjny 3525700000, ul. Al. Jerozolimskie 202  , 02486   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 740 165, e-mail jfrontczak@piap.pl, faks 228 740 221. 
Adres strony internetowej (URL): www.piap.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Instytut badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.piap.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.piap.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Przekazanie ofert do zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Przekazanie ofert do zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca 
Adres: 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 
Numer referencyjny: KZP/04/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1. Laptopy, tablety Część nr 1 Rodzaj sprzętu ilość 1.1. Zestaw komputerowy- laptop o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 2 zestawy Procesor: minimum 4 rdzenie, zegar co najmniej 1,44 GHz (praca normalna), co najmniej 2.40 GHz w trybie turbo, 2 MB pamięci cache. Osiągający w teście benchmark CPU PassMark min. 1855 punktów (stan na dzień 10.05.2017) Nie gorszy niż Intel Atom x5-Z8550 Pamięć RAM: nie mniej niż 4 GB o parametrach lepszych lub równoważnych RDIMM DDR3 Pamięć wbudowana: nie mniej niż 64GB eMMC Układ graficzny: Intel HD Graphics 400 Ekran: Dotykowy, pojemnościowy 10-punktowy, typ matrycy - IPS Przekątna ekranu 10.1" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 lub większa Łączność: Karta sieciowa obsługująca standard łączności Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac lub lepsza, Wbudowany modem 4G, Wbudowany moduł GPS Moduł Bluetooth Złącza: Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. microSD Bateria: Litowo-polimerowa 8500 mAh lub o większej pojemności Obsługiwany system operacyjny Microsoft Windows 10 PRO PL (wersja 64-bitowa) Kamera: nie gorsza niż 8.0 Mpix – tył Nie gorsza niż 2.0 Mpix - przód Rozdzielczość nagrywania wideo co najmniej 1920 x 1080 (FullHD) Masa urządzenia: nie więcej niż 700 g Dodatkowe informacje: Inteligentna klawiatura Rysik, Wyjście microHDMI, Złącze microUSB, Wyjście liniowe audio, Czujnik Halla, Aluminiowa obudowa, Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Czujnik światła Dołączone akcesoria: Zasilacz Wyposażenie dodatkowe: Etui pasujące do ww laptopa Karta pamięci typu microSD o pojemności nie mniejszej niż 128GB, w standardzie CLASS 10, UHS-I i prędkości odczytu nie mniejszej niż 80MB/sek. Wg wiedzy zamawiającego powyższe parametry spełnia Lenovo YOGA Book, kod producenta ZA160000PL oraz karta ScanDisk ultra 128GB, 1.2. Komputer przenośny o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 2 sztuki Procesor: co najmniej 2-rdzeniowy, 4-wątkowy, 64-bitowy, nominalnie taktowany zegarem 3.1 GHz z min. 3MB cache, osiągający nie mniej niż 4713 punktów w teście PassMark – CPU Benchmark według http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; Pamięć RAM: nie mniej niż 8GB SO-DIMM DDR3, 1600MHz; Dysk twardy:1x SSD 480GB SATA III; Karta graficzna: dedykowana osiągająca nie mniej niż 837 punktów w teście PassMark – Video Benchmark według http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html; Ekran: Błyszczący, LED, IPS, dotykowy 15,6 cala o rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli (Full HD), podświetlenie LED; Napęd optyczny DVD±RW: zewnętrzna nagrywarka min. USB 2.0 DVD±RW Multi Slim; Bluetooth: wbudowany; Bateria: minimum 52Wh ; Wprowadzanie danych: klawiatura podświetlana + touchpad; Opcje rozszerzeń: czytnik kart pamięci SD, MMC; Multimedia: wbudowane głośniki, mikrofon, kamera min. 0,3 MPix; Komunikacja: Wi-Fi 802.11 b/g/n/Ac, LAN 10/100/1000 Mbps, Moduł Bluetooth; Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., HDMI - 1 szt.; Oprogramowanie: System operacyjny Windows 10 Home 64bit PL; Konstrukcja umożliwiająca obrót o 360 stopni i rozłożenie; Gwarancja: minimalnie 24-miesiące. Akcesoria (1 komplet): Zewnętrzny dysk twardy HDD 2TB 2,5 cala USB 3. 0 np.: WD 2TB Elements (WDBU6Y0020BBK-EESN) - 1 sztuka; Mysz bezprzewodowa USB lub Bluetooth- 2 sztuki; Słuchawki z mikrofonem do rozmów przez Internet- 2 sztuki; Torba transportowa dedykowana do laptopa w kolorze czarnym lub szarym- 1 sztuka. Zgodnie z wiedzą zamawiającego parametry te spełnia np. Lenovo Yoga 510-15IKB i5-7200U/8GB/480/Win10/ AMD R7 M460 1.3. Laptop z możliwością jednoczesnej pracy na 2 systemach operacyjnych z zastosowaniem wirtualizacji i obsługi sprzętowej RS232 na Express Card o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż : 2 sztuki Procesor Przynajmniej dwurdzeniowy osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 4366pkt w teście (http://www.passmark.com) wg PassMark Software (stan na dzień 26.04.2017), nie gorszy niż: Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz Płyta główna Kompatybilna z wyżej wymienionym procesorem posiadająca 2 gniazda pamięci DDR3, nie mniej niż 4 gniazda USB(w tym 3.0) Pamięć RAM Nie mniej niż 2x8GB DDR3, nie gorsza niż 1600MHz, kompatybilna z wyżej wymienioną płytą główną Karta graficzna Osiągająca co najmniej 832 pkt w teście PassMark G3Dhttp://www.videocardbenchmark.net/ (stan na dzień 26.04.2017) nie gorsza niż Intel(R) HD Graphics 520 Dyski dysk SSD, pojemność nie mniej niż 256GB, Matryca Przekątna nie mniej niż 15,6", rozdzielczość nie gorsza niż 1920x1080, matowa, IPS Klawiatura i urządzenia wejściowe Klawiatura wydzielonym blokiem numerycznym,Touchpad,Trackpoint Komunikacja WLAN ac/n/b/g/a, Bluetooth, Karta sieciowa 10/100/1000, możliwość zamontowania modemu LTE Opcje rozszerzeń Złącze Express Card; czytnik kart MMC,SD; złącze stacji dokującej Dodatkowe cechy Spełniający wymogi testów MIL-SPEC Gwarancja 3 lata 2 Wg wiedzy zamawiającego powyższe parametry spełniaj laptop Lenovo ThinkPad L560 20FV2344PB z rozszerzoną pamięcią 1.4. Laptop o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż : 1 sztuka Procesor Przynajmniej dwurdzeniowy osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 4810pkt w teście (http://www.passmark.com) wg PassMark Software (stan na dzień 28.04.2017), nie gorszy niż: i7-6600U (2.6 GHz, 3.4 GHz Turbo, 4 MB Cache). Pamięć RAM Nie mniej niż 4GB DDR3, nie gorsza niż 1600MHz. Karta graficzna Osiągająca co najmniej 832 pkt w teście PassMark G3Dhttp://www.videocardbenchmark.net/ (stan na dzień 26.04.2017) nie gorsza niż Intel(R) HD Graphics 520. Dysk dysk SSD, pojemność nie mniej niż 256GB. Matryca Przekątna nie mniej niż 13,3", rozdzielczość nie gorsza niż 2560x1440. Klawiatura i urządzenia wejściowe Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura wyspowa, TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych. Komunikacja WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth. Porty / gniazda roszerzeń nie mniej niż 3 porty USB 3.0, nie mniej niż 1 port mini DisplayPort 1.2, nie mniej niż 1 port HDMI, nie mniej niż 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo, czytnik cyfrowych kart pamięci z obsługą formatów SD, SDHC, SDXC. Masa nie więcej niż 1,5 kg System operacyjny Windows 10 Pro Gwarancja nie mnie niż 1 rok laptop i bateria Wg wiedzy zamawiającego powyższe parametry spełniaj laptop HP Spectre Pro x360 G2 (V1B00EA) 1.5. Tablet o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż : 1 sztuka Procesor Nie gorszy niż Qualcomm Snapdragon 820 ( 2 rdzenie, 2.15GHz, Kryo +2 rdzenie, 1.6GHz, Kryo Układ graficzny Adreno 530 lub równoważny Pamieć RAM Nie mniej niż 4GB DDR4 Pamięć wbudowana Nie mniej 32 GB Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, Super Amoled Przekątna ekranu 9,7’’ Rozdzielczość ekranu Nie gorsza niż 2048x1536 z wideo HDR Łączność Wbudowany modem4G, Wbudowany moduł AGPS, Moduł Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Złącza Gniazdo kart nanoSIM, Czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe, USB Type-C Bateria Litowo-jonowa o pojemności nie mniejszej niż 6000mAh, zapewniająca co najmniej 12 h pracy Zainstalowany System operacyjny Android 7.0 Nougat Dołączone oprogramowanie Google Play ( Android market) Aparat Nie gorszy niż : 5.0Mpix – przód, 13.0 Mpix- tył Rozdzielczośc nagrywania wideo Nie mniej niż 3840x2160 (4K) Masa Nie wiecej niż 435g Kolor Czarny Dodatkowe Wbudowany czytnik linii papilarnych, wbudowany mikrofon, żyroskop, akcelerometr, wbudowanie 4 głośniki Dołączone akcesoria Zasilacz, Kabel USB Type – C-> USB, rysik nie gorszy niż S Pen o grubości końcówki nie więcej niż 0,7 mm i poziomem czujnika nacisku powyżej 4000 Gwarancja 24 miesiące ( gwarancja producenta) Wg wiedzy zamawiającego powyższe parametry spełnia tablet Samsung Galaxy Tab S3 LTE Część 2. Zestawy stacji roboczych, monitory, akcesoria Część nr 2 Rodzaj sprzętu ilość 2.1. Zestaw roboczych stacji komputerowych o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 2 zestawy Przynajmniej czterordzeniowy osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 8953 wg PassMark Software (http://www.passmark.com), chłodzony wentylatorem o podłączeniu 4 pin PWM, o poziomie hałasu 10dB(A)-24dB(A), LGA 1151, nie gorszy niż: Intel® Core™ i5-7600. Płyta główna Kompatybilna z wyżej wymienionym procesorem, obsługująca częstotliwość pracy pamięci do co najmniej 2400MHz, posiadająca 4 gniazda pamięci DDR4, nie mniej niż dwa gniazda PCI-Express x1, nie mniej niż dwa gniazda PCI¬-Express x16, kontrolery USB 2.0 USB 3.0 (nie mniej niż 6 gniazd USB, w tym przynajmniej dwa USB 3.0), złącza DVI-D, VGA, port Gigabit Ethernet, dostosowana do współpracy z wentylatorami o podłączeniu 4 i 3 pin PWM, LGA 1151 nie gorsza niż: MSI Z170-A PRO. Pamięć RAM Nie mniej niż 16GB DDR4, nie gorsza niż 2400MHz, kompatybilna z wyżej wymienioną płytą główną w dwóch bankach pamięci. Karta Graficzna zintegrowana Zintegrowana w procesorze osiągająca co najmniej 1262 pkt w teście PassMark G3D Karta graficzna zewnętrzna Kompatybilna z ww. płytą główną, PCI-Express x16, minimum 3GB pamięci GDDR5, osiągająca co najmniej 8000 pkt. w teście PassMark G3D, nie gorsza niż: GeForce GTX 1060. Karta musi posiadać pół-pasywny układ chłodzenia (nieaktywne wentylatory przy braku obciążenia). UWAGA: ze względu na wymagania oprogramowania PhysX musi być to karta NVIDIA. Obudowa Liczba kieszeni 3,5'' wewnętrznych nie mniej niż 4szt., zainstalowane 3 wentylatory w przeznaczonych do ich montażu miejscach, o średnicy nie mniejszej niż 92mm, podłączenie 3 pin PWM, poziom hałasu 10dB(A)- 24dB(A), zasilacz o mocy łącznej nie mniej niż 650W, umożliwiający pełne zasilenie płyty głównej (złącze EPS) oraz karty graficznej, o poziomie hałasu zasilacza mniejszym niż 30dB(A). Zasilacz z certyfikatem co najmniej 80 Plus Bronze, wyposażony w modularne okablowanie i spełniający wymogi bezpieczeństwa: UVP, OVP, SCP, OPP, AFC. Obudowa nie gorsza niż obudowa Zalman Z3 Midi Tower Dysk Twardy 3.5” Pojemność nie mniej niż 1000GB, prędkość obrotowa nie mniej niż 7200obr/min., 64MB cache SATA III, osiągający w teście wydajności Hard Drive Benchmark wynik minimum 2417pkt (http://www.harddrivebenchmark.net) wg PassMark Software nie gorszy niż: Seagate ST1000DM003. Dysk SSD Dysk SSD o pojemności co najmniej 240GB, interfejs SATA III, osiągający prędkość zapisu co najmniej 500MB/s i odczytu co najmniej 500MB/s. Napęd DVD DVD+/-RW Klawiatura Przewodowa, multimedialna, 104-klawiszowa, USB, z niskim skokiem klawiszy Mysz Optyczna-laserowa, przewodowa, USB, o wymiarach nie mniejszych niż 11cm długości i 5cm szerokości o rozdzielczości nie mniej niż 1000dpi, o liczbie przycisków 2 + rolka przewijania Gwarancja Pisemna gwarancja 24 miesiące na poszczególne podzespoły, komputer niezaplombowany 2.2. Zestaw roboczych stacji komputerowych o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 2 zestawy Procesor Przynajmniej sześciordzeniowy, dwunastowątkowy osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 12000 wg PassMark Software (http://www.passmark.com), chłodzony wentylatorem o podłączeniu 4 pin PWM, o poziomie hałasu 10dB(A)-24dB(A), AM4, nie gorszy niż: AMD Ryzen 1600. Płyta główna Kompatybilna z wyżej wymienionym procesorem, obsługująca częstotliwość pracy pamięci do co najmniej 2400MHz, posiadająca 4 gniazda pamięci DDR4, nie mniej niż dwa gniazda PCI-Express x1, nie mniej niż jedno gniazdo PCI¬-Express x16, nie mniej niż 6x SATA III, kontrolery USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 USB C (nie mniej niż 8 gniazd USB, w tym przynajmniej dwa USB 3.1 i jedno USB C), złącza DVI-D, VGA, port Gigabit Ethernet, dostosowana do współpracy z wentylatorami o podłączeniu 4 i 3 pin PWM , AM4 nie gorsza niż: ASRock AB350 Pro4. Pamięć RAM Nie mniej niż 16GB DDR4, nie gorsza niż 2400MHz, kompatybilna z wyżej wymienioną płytą główną w dwóch bankach pamięci. Karta graficzna zewnętrzna Kompatybilna z ww. płytą główną, PCI-Express x16, minimum 3GB pamięci GDDR5, osiągająca co najmniej 8000 pkt. w teście PassMark G3D, nie gorsza niż: GeForce GTX 1060. Karta musi posiadać pół-pasywny układ chłodzenia (nieaktywne wentylatory przy braku obciążenia). UWAGA: ze względu na wymagania oprogramowania PhysX musi być to karta NVIDIA. Obudowa Liczba kieszeni 3,5'' wewnętrznych nie mniej niż 4szt., zainstalowane 3 wentylatory w przeznaczonych do ich montażu miejscach, o średnicy nie mniejszej niż 92mm, podłączenie 4 pin PWM, poziom hałasu 10dB(A)- 24dB(A), zasilacz o mocy łącznej nie mniej niż 550W, umożliwiający pełne zasilenie płyty głównej (złącze EPS) oraz karty graficznej, o poziomie hałasu zasilacza mniejszym niż 30dB(A). Zasilacz z certyfikatem co najmniej 80 Plus Bronze, wyposażony w modularne okablowanie i spełniający wymogi bezpieczeństwa: UVP, OVP, SCP, OPP, AFC. Obudowa nie gorsza niż obudowa Zalman Z3 Midi Tower Dysk Twardy 3.5” Pojemność nie mniej niż 1000GB, prędkość obrotowa nie mniej niż 7200obr/min., 64MB cache SATA III, osiągający w teście wydajności Hard Drive Benchmark wynik minimum 3150pkt (http://www.harddrivebenchmark.net) wg PassMark Software nie gorszy niż: Seagate ST1000DM003. Dysk SSD Dysk SSD o pojemności co najmniej 240GB, interfejs SATA III, osiągający prędkość zapisu co najmniej 500MB/s i odczytu co najmniej 500MB/s. Napęd DVD DVD+/-RW Klawiatura Przewodowa, multimedialna, 104-klawiszowa, USB, z niskim skokiem klawiszy Mysz Optyczna-laserowa, przewodowa, USB, o wymiarach nie mniejszych niż 11cm długości i 5cm szerokości o rozdzielczości nie mniej niż 1000dpi, o liczbie przycisków 2 + rolka przewijania Gwarancja Pisemna gwarancja 24 miesiące na poszczególne podzespoły, komputer niezaplombowany 2.3. Monitory o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 2 sztuki Przekątna nie mniej niż 27 cale (nie gorszy niż: LG 27UD68-W) Rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli Technologia matrycy IPS lub AH-IPS Rodzaj podświetlania LED Kontrast nie mniej niż 1000:1, dynamiczny nie mniej niż 5000000:1 Złącza HDMI, DisplayPort Kąt widzenia w pionie nie mnie niż 170 stopni, w poziomie nie mniej niż 170 stopni Certyfikaty Certyfikat ENERGY STAR® 5.0 Gwarancja Pisemna gwarancja 24 miesiące. 2.4. Akcesoria kompatybilne do zestawów o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 1+2 sztuki Pamięć RAM Corsair CMV16GX3M2A1600C11 lub inna o identycznych parametrach (DDR3, 16GB, 2 moduły, 16000MHz, 11 CL, 1.5V). Pamięć musi dobrze współpracować z już istniejącym zestawem dlatego musi spełniać powyższe wymagania. – 1 sztuka Karta graficzna Kompatybilna z ww. płytą główną, PCI-Express x16, minimum 8GB pamięci GDDR5, osiągająca co najmniej 10906 pkt. w teście PassMark G3D, nie gorsza niż: GeForce GTX 1070. UWAGA: ze względu na wymagania oprogramowania PhysX musi być to karta NVIDIA.- 2 sztuki Część 3 . Oprogramowanie Część nr 3 Rodzaj sprzętu ilość 3.1. Oprogramowanie Artisteer Standard Edition+ Themler Pro o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 1 licencja Parametry Artisteer Standard Edition+ Themler Pro- licencja – usługa rocznej subskrypcji ( kontynuacja) Część 4 . Stacja dokująca Część nr 4 Rodzaj sprzętu ilość 3.1. Stacja dokująca o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż: 1 sztuka Parametry Stacja dokująca dla Dell M4800 posiadająca co najmniej następujące złącza: D-Sub(VGA) 2x DVI 2x DisplayPort eSATA 2xUSB 3.0 2xUSB 2.0 2x PS/2 RJ-45 LPT COM Wyjście słuchawkowe Wejście mikrofonowe Zasilania
II.5) Główny kod CPV: 30213100-6 
 Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

30231300-0

30241500-0

30213300-8

30232110-8

48000000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 0,00 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  lub dniach: 10 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

97

termin

3

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp, w poniższym zakresie: - zmiana typu/modelu dostarczonego sprzętu - w przypadku wystąpienia okoliczności, które zmuszają wykonawcę do dostarczenia innego sprzętu i w przypadku gdy Wykonawca przedstawi pisemną informację odnośnie przyczyn, które spowodowały tę sytuację. Dostarczony sprzęt musi mieć parametry nie gorsze niż przedstawione w ofercie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-05-25 , godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenie nr 508938.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.05.2017 07:28
application/pdf SIWZ_1505.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.05.2017 07:27
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA.docx Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.05.2017 07:29
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.05.2017 07:29
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Zalącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.05.2017 07:30
application/pdf Zestawienie ofert.pdf Informacja art.86 ust.5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.05.2017 09:54
application/pdf wybor_strona.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.06.2017 06:01
application/pdf ogl_o_udz_zam.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.07.2017 06:33

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.07.2017 06:32 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.06.2017 06:00 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.05.2017 09:52 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja art.86 ust.5".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.05.2017 07:25 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

16.05.2017 07:31 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.07.2017 06:33 Joanna Gorzelniak-Owsiak