KZP/08/2015 Dostawa komputerowej jednostki centralnej opartej na platformie pomiarowej NI PXI wraz z graficznym środowiskiem oprogramowania opartym na NI LabViewProfessional oraz kart pomiarowych z programem serwisowym systemu NI PXI


UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 23.06.2015. ZMIANA TREŚCI SIWZ I WARUNKÓW UMOWY

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.piap.pl/bip

Warszawa: Dostawa komputerowej jednostki centralnej opartej na platformie pomiarowej NI PXI wraz z graficznym środowiskiem oprogramowania opartym na NI LabViewProfessional oraz kart pomiarowych z programem serwisowym systemu NI PXI
Numer ogłoszenia: 85405 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerowej jednostki centralnej opartej na platformie pomiarowej NI PXI wraz z graficznym środowiskiem oprogramowania opartym na NI LabViewProfessional oraz kart pomiarowych z programem serwisowym systemu NI PXI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa komputerowej jednostki centralnej opartej na platformie pomiarowej NI PXI wraz z graficznym środowiskiem oprogramowania opartym na NI LabViewProfessional oraz kart pomiarowych z programem serwisowym systemu NI PXI.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.98.00.00-1, 31.71.22.00-2, 38.55.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 85
  • 2 - Gwarancja - 13
  • 3 - Termin płatności - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana typu/modelu dostarczonego sprzętu - w przypadku wystąpienia okoliczności, które zmuszają wykonawcę do dostarczenia innego sprzętu i w przypadku gdy Wykonawca przedstawi pisemną informację odnośnie przyczyn, które spowodowały tę sytuację. Dostarczony sprzęt musi mieć parametry nie gorsze niż przedstawione w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud. 3, pok.8, Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015 godzina 10:00, miejsce: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud. 3, pok.8, Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf siwz.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.06.2015 11:11
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ogloszenieBZP.docx Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.06.2015 11:11
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA.08.docx Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.06.2015 11:11
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Zalącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.06.2015 11:12
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 08:19
application/msword zmiana terminu.doc Zmiana terminu Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 09:58
application/pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogl.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 09:59
application/pdf siwz_modyfikacja.pdf SIWZ po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 09:59
application/pdf UMOWA_po_modyfikacji_wzor.pdf Wzór umowy po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 10:00
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 10:24

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 10:23 Opublikowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 09:57 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "Zmiana terminu", "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia", "SIWZ po modyfikacji", "Wzór umowy po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 08:17 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Umowa wzór". Dodano plik: "Wzór umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2015 08:15 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Wzór umowy". Dodano plik: "Umowa wzór".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.06.2015 11:10 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

11.06.2015 11:13 Joanna Gorzelniak-Owsiak

18.06.2015 10:24 Joanna Gorzelniak-Owsiak