KZP/11/2015 Przetarg ograniczony na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie dozoru za pomocą technicznych środków ochrony


Uwaga!! Zmiana dokumentu określającego warunki udziału w postępowaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.piap.pl/bip

Warszawa: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru za pomocą technicznych środków ochrony
Numer ogłoszenia: 139881 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru za pomocą technicznych środków ochrony.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru za pomocą technicznych środków ochrony.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 23700,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualna koncesja MSWiA wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, usług z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej, z podaniem ich wartości (co najmniej 250 000,00 zł brutto w skali roku), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wykonawca MUSI wykazać się co najmniej jedną taką usługą. Punkty będą przyznawane za kolejne usługi wykonane należycie. Wykaz zrealizowanych usług z podaniem liczby kamer, daty i miejsca wykonania oraz referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o posiadaniu własnych załóg interwencyjnych Oświadczenie o posiadaniu własnego centrum monitorowania systemów alarmowych
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na ich temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (kopie uprawnień, koncesji, licencji I i II stopnia), a także zakresu wykonywanych czynności
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (deliktowe i kontraktowe), w wysokości nie niższej niż 1.000.000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

Certyfikat ISO 9001

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o długości prowadzenia działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi czynne prowadzenie działalności - wykaz umów z okresu prowadzenia działalności potwierdzający ciągłość prowadzenia działalności - minimum jedna umowa obejmująca dany okres

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Do składania ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy , którzy spełnią wszystkie warunki i wymagania określone poniżej oraz otrzymają co najmniej 50% sumy punktów przewidzianych wg kryteriów (tj. min 49 pkt.) i sposobu ocen podanych niżej. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu, tj. 5. Jeżeli liczba wykonawców którzy osiągną ww. progową liczbę punktów, przekroczy 5, to do złożenia oferty zostanie zaproszonych 5 wykonawców, którzy uzyskali najwyższą punktację. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy spełniający te warunki. Udokumentowana realizacja w ostatnich 3 latach zamówień o podobnym lub szerszym charakterze w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej ludzi i mienia w obiektach w obiektach użyteczności publicznej z kontrolą ruchu osobowego,. minimum 250.000 PLN brutto/rok Do potwierdzenia: Wykaz zrealizowanych usług i dostaw z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania oraz referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. Ocena Za każde potwierdzenie wykonawca otrzyma 7 pkt maksymalnie 42 pkt Udokumentowane doświadczenie w ostatnich 3 latach w zakresie obsługi (dozoru) technicznych środków ochrony (monitorowania obiektów) - minimum 40 kamer Do potwierdzenia: Wykaz zrealizowanych usług z podaniem liczby kamer, daty i miejsca wykonania oraz referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. Ocena Za każdą potwierdzoną usługę w powyższym zakresie wykonawca otrzyma 4 pkt, maksymalnie 12 pkt. Wykonawca posiada własne załogi interwencyjne Do potwierdzenia: Oświadczenie Wykonawcy Ocena: Wykonawca który posiada własne załogi interwencyjne otrzyma 6 pkt., Wykonawca który nie posiada własnych załóg interwencyjnych otrzyma 0 pkt. Działalność Wykonawcy objęta jest Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 Do potwierdzenia: Kopią certyfikatu ISO 9001 Wykonawca, który posiada certyfikat ISO 9001 otrzyma 5 pkt. Wykonawca, który nie posiada certyfikatu ISO 9001 otrzyma 0 pkt Osoby wskazane przez Wykonawcę do nadzorowania wykonania zamówienia (kontaktów z Zamawiającym) posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia i licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia. Do potwierdzenia Lista osób przewidzianych do nadzorowania wykonania zamówienia z kopiami licencji Ocena Za każdą osobę posiadającą obie licencje II stopnia 3 pkt nie więcej niż 9 pkt. Gwarantowana polisą wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Do potwierdzenia: Polisa OC Ocena: Wykonawca który posiada ubezpieczenie na kwotę minimum 2.000.000 PLN otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który posiada ubezpieczenie na kwotę poniżej 2.000.000 PLN otrzyma 0 pkt. Ubezpieczenie OC pracowników i osób działających na rzecz Wykonawcy na podstawie umów cywilno prawnych na kwotę nie niższą niż 100.000 PLN na osobę Do potwierdzenia: Polisa OC pracowników Ocena: Wykonawca, który posiada takie ubezpieczenie otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który nie posiada takiego ubezpieczenia otrzyma 0 pkt. Posiadanie własnego centrum monitorowania sygnałów alarmowych Do potwierdzenia: Oświadczenie Wykonawcy Ocena: Wykonawca, który posiada takie centrum otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który nie posiada takiego centrum otrzyma 0 pkt. Okres prowadzenie działalności przez Wykonawcę Do potwierdzenia: Oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym czynne prowadzenie działalności - wykaz umów z okresu prowadzenia działalności potwierdzający ciągłość prowadzenia działalności - minimum jedna umowa obejmująca dany okres Ocena: Wykonawca, który prowadzi działalność krócej niż 5 lat otrzyma 0 pkt. Wykonawca, który prowadzi działalność dłużej niż 5 lat ale krócej niż 10 lat otrzyma 3 pkt. Wykonawca, który prowadzi działalność dłużej niż 10 lat otrzyma 6 pkt.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 94
  • 2 - Liczba osób znających język angielski na zmianie dzienniej - 3
  • 3 - System kontroli obchodów z dostępem odczytów Zamawiającego - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

możliwość zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, po wcześniejszym przedstawieniu wymaganych zaświadczeń bądź oświadczeń o stanie zdrowia i niekaralności. b. możliwość zmiany instrukcji ochrony, w przypadku gdy rozmieszczenie posterunków lub zadania pracowników na poszczególnych posterunkach będą wymagały reorganizacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 10:00, miejsce: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_BZP.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.09.2015 11:09
application/pdf WarunkiUdzialu_jgo-150922-1.pdf Warunki udziału Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.09.2015 11:09
application/msword WNIOSEK_o_dopuszczenie-150922-1.doc Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.09.2015 11:10
application/pdf OgłoszenieO_zmianie.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.09.2015 10:46
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.09.2015 10:46
application/pdf WarunkiUdzialu_jgo_zmiana2809.pdf Zmiana - warunki o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.09.2015 10:47
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania2.pdf Odpowiedzi na pytania 2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.09.2015 06:13
application/pdf Wybor.pdf ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.11.2015 10:59

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.11.2015 10:58 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.09.2015 06:12 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania 2".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.09.2015 10:43 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia", "Odpowiedzi na pytania", "Zmiana - warunki o dopuszczenie do udziału w postępowaniu".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.09.2015 11:01 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

23.09.2015 11:12 Joanna Gorzelniak-Owsiak

13.11.2015 10:59 Joanna Gorzelniak-Owsiak