KZP/14/2015 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników PIAP


UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 05.01.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.piap.pl/bip

Warszawa: usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników PIAP
Numer ogłoszenia: 188153 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników PIAP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników PIAP.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.10-7, 66.51.22.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie wykonawcy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie wykonawcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie wykonawcy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - klauzule fakultatywne - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w zakresie: - przedmiotu zamówienia ( zwiększenie zakresu ubezpieczenia), - wynagrodzenia Wykonawcy, określone w pkt. 2 a, b, c. 2. Do okoliczności, po wystąpieniu których Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany należą: - zmiana obowiązujących przepisów prawa, - zmiany danin publicznoprawnych, w tym: a) obowiązującej stawki VAT, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:13
application/pdf SIWZ Warszawa PIAP 03122015.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:13
application/pdf Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówmienia poprawka.pdf Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:14
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy art 24.docx Zalącznik 2 - oświadczenie art.24 Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:15
application/pdf Załącznik nr 3 - Projekt umowy zycie.pdf Załącznik 3 - wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:15
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 4 Formularz ofertowy.docx Załącznik 4 - Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:16
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 5 oświadcznie wykonawcy art 22Uzp.docx Załącznik 5 - Oświadczenie art. 22 Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:16
application/pdf Załącznik nr 6 struktura zatrudniania .pdf Załącznik 6 - Struktura zatrudnienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:17
application/msword Załącznik nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc Załącznik 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:18
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ogloszenie o zmianie ogłoszenia.docx Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.12.2015 06:56
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.12.2015 12:00
application/pdf wybor.pdf ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2016 09:16

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2016 09:16 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.12.2015 12:00 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.12.2015 06:54 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.12.2015 11:12 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

22.12.2015 11:19 Joanna Gorzelniak-Owsiak

11.01.2016 09:16 Joanna Gorzelniak-Owsiak