Licencja Standard Individual Perpuetual na pakiet oprogramowania Matworks Matlab z zestawem toolboxów, wydanie R2021b


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               

 

Warszawa, 19.10.2021

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/10/2021

Dotyczy dostawy oprogramowania 

 

Kod 48000000-8

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Licencja Standard Individual Perpuetual na  pakiet  oprogramowania Matworks Matlab z zestawem toolboxów, wydanie R2021b   wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie  poniżej wymienionymi wymaganiami

Licencja wieczysta na oprogramowanie łącznie z pakietem wsparcia technicznego, udzielonego co najmniej na okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

Zestaw oprogramowania obejmuje:

 1. MATLAB
 2. Aerospace Toolbox
 3. Curve Fitting Toolbox
 4. Database Toolbox
 5. Global Optimization Toolbox
 6. Mapping Toolbox
 7. Navigation Toolbox
 8. Optimization Toolbox
 9. Parallel Computing Toolbox
 10. ROS Toolbox
 11. Sensor Fusion and Tracking Toolbox
 12. Signal Processing Toolbox
 13. .Statistics and Machine Learning Toolbox

III     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy części lub całości zamówienia.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2021

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę oraz dołączyć poniższe dokumenty i informacje:

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: arkadiusz.perski@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 27.10.2021 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  www.piap.pl/BIP/Zamowienia-publiczne

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena  100%

       

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków cenowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Arkadiusz Perski pod numerem telefonu 22 874 0158 oraz adresem email: arkadiusz.perski@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI

    

            Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword umowa_ZO_03_2021.doc wzór_umowy Joanna Lesiak 22.10.2021 11:54
application/pdf wybor_ONT.pdf wybor Joanna Lesiak 29.10.2021 05:34

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Lesiak 29.10.2021 05:33 Opublikowano Dodano plik: "wybor".
Joanna Lesiak 22.10.2021 11:54 Zarchiwizowano Usunięto plik: "wzór_umowy". Dodano plik: "wzór_umowy".
Joanna Lesiak 19.10.2021 10:43 Zarchiwizowano Usunięto plik: "wzór_umowy". Dodano plik: "wzór_umowy".
Joanna Lesiak 19.10.2021 10:38 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Lesiak 19.10.2021 09:56 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

19.10.2021 10:33 Joanna Lesiak

29.10.2021 05:34 Joanna Lesiak