OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH - Usługi wsparcia technicznego związane z realizacją projektu „Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki.


 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych .

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do wstępnych konsultacji rynkowych w czasie ich trwania. Zamawiający decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów do konsultacji, informując o tym zainteresowanych drogą elektroniczną.

.

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 1.       ZAMAWIAJĄCY  

Sieć Badawcza Łukasiewicz –

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 2.  DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Przemysław Dąbek

przemyslaw.dabek@piap.lukasiewicz.gov.pl

Zamawiający preferuje komunikację elektroniczną na wskazany adres email.

PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych

3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

 

Usługi wsparcia technicznego związane z realizacją projektu „Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki.”

Projekt realizowany jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Podziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Kody CPV

 • 72200000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
  • 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
   • 72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
   • 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
   • 72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania
    • 72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów
    • 72245000-4 Usługi analizy systemów kontraktowania oraz programowania
 • 72242000-3 Usługi modelowania projektu
 • 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
  • 72227000-2 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
  • 72225000-8 Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu
  • 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
   • 72224200-3 Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
   • 72224100-2 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
   • 72222000-7 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania

 

Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest usługa wsparcia technicznego w projekcie Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki (dalej: "projekt Repozytorium").

Projekt Repozytorium dotyczy opracowania i wdrożenia systemu składającego się z infrastruktury komputerowej i oprogramowania umożliwiającego udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki.

Usługa wsparcia technicznego, będąca przedmiotem zamówienia, będzie obejmować m.in.:

 • zebranie wymagań i opracowaniu formalnej specyfikacji systemu oprogramowania Repozytorium, która pozwoli wyłonić Wykonawcę oprogramowania Repozytorium w procedurze przetargowej,
 • reprezentowanie Zamawiającego w relacjach z Wykonawcą oprogramowania Repozytorium,
 • zapewnienie jakości opracowanego oprogramowania Repozytorium,
 • wsparcie w zakresie zarządzania projektem Repozytorium w jego części odnoszącej się do oprogramowania,
 • udział w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektu. 

Zasoby udostępniane w Repozytorium to treści archiwalne - wytworzone w Instytucie Łukasiewicz – PIAP od powstania instytutu w 1965 r., uzupełniane aktualnymi danymi. Dodatkowo z Repozytorium zostanie zintegrowany system biblioteczny Instytutu Łukasiewicz – PIAP, udostępniając przeglądanie zasobów biblioteki. Korzystanie z zasobów repozytorium będzie bezpłatne.

Udostępniane w Repozytorium zasoby to prace naukowo-badawcze dotyczące robotyki oraz obszarów pokrewnych (m.in. automatyka, pomiary, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, mobilne przetwarzanie danych). Przykładowymi typami danych udostępnianych w repozytorium będą (w wersji zdigitalizowanej): publikacje naukowe, artykuły konferencyjne, patenty i zgłoszenia patentowe, sprawozdania z projektów, monografie PIAP, relacje z wydarzeń, zdjęcia, filmy, rysunki konstrukcyjne, skany 3D, skrypty dla drukarki 3D, dane badawcze – tzw. datasets oraz oprogramowanie Open Source.

Istotnym elementem systemu będzie klasyczne repozytorium publikacji naukowych pracowników Łukasiewicz – PIAP zbudowane zgodnie z wymaganiami MNiE – umożliwiające ocenę autorów i instytutu na potrzeby parametryzacji. Repozytorium powinno być atrakcyjne i skalowalne, aby Użytkownicy chętnie z niego korzystali przez długie lata.

 

Usługa wsparcia technicznego, będąca przedmiotem zamówienia, powinna być wykonana w okresie realizacji projektu Repozytorium, tj. od marca 2021 r. do maja 2023 r. i obejmować prace w ramach trzech Zadań, których orientacyjny zakres podano.

 Zadanie 1 projektu:

 • identyfikacja wymagań, architektury danych i opracowanie specyfikacji Repozytorium na podstawie analizy dokumentów projektu, przygotowanych zasobów oraz wyników wywiadu z potencjalnymi użytkownikami i zgodnie z założeniami projektu,
 • opracowanie szkiców ekranów graficznego interfejsu użytkownika systemu Repozytorium i przeprowadzenie badań UX z Użytkownikami za pomocą metod adekwatnych do założonego harmonogramu i budżetu projektu,
 • udział w opracowaniu założeń merytorycznych do przetargu wyłaniającego Wykonawcę Repozytorium.

 

 Zadanie 2 projektu:

 • zagwarantowanie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą Repozytorium i wspieranie jej zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 • nadzór nad aktualnością specyfikacji systemu Repozytorium na każdym etapie realizacji projektu,
 • nadzór nad uruchomieniem testowej wersji systemu Repozytorium,
 • przeprowadzenie testów zgodności wytworzonego systemu Repozytorium ze specyfikacją, doprowadzenie do skutecznego wprowadzenia niezbędnych zmian przez Wykonawcę Repozytorium,
 • udokumentowanie swoich prac zgodnie ze standardami stosowanymi podczas rozliczania projektu.

 

 Zadanie 3 projektu:

 • ocena zgodności systemu Repozytorium z WCAG 2.1 – raport,
 • udział w odbiorach końcowych systemu Repozytorium oraz dokumentacji.

 

Wyciąg z Harmonogramu projektu Repozytorium:

 • 31 maja 2021 r. – przygotowanie specyfikacji systemu Repozytorium, przygotowanie szkiców ekranów graficznego interfejsu użytkownika systemu Repozytorium,
 • 01 marca 2022 r. – uruchomienie testowej wersji Repozytorium,
 • 01 kwietnia 2022 r. – uruchomienie systemu bibliotecznego,
 • 31 maja 2023 r. – przez cały okres trwania projektu współpraca z wykonawcą systemu Repozytorium i Zamawiającym oraz weryfikacja zgodności wytwarzanego systemu ze specyfikacją.

Konsultacjom rynkowym podlegać będą w szczególności następujące zagadnienia:

 1.  Czy i które elementy w opisie przedmiotu zamówienia należy zmodyfikować, by ułatwić przygotowanie oferty?,
 2. Jakich interesariuszy oferent proponuje uwzględnić do wywiadów na potrzeby przygotowania specyfikacji systemu? Jakich użytkowników i ilu?
 3. Jaka jest szacunkowa kwota oferty (± 100 tys. zł) dla przedstawionego opisu przedmiotu zamówienia?
 4. Jeśli kwota oferty będzie odbiegać znacząco od budżetu Zamawiającego, to Wykonawca powinien wskazać, które zapisy istotnie wpływają na koszt i jak je zmodyfikować, aby zminimalizować różnicę.

Ograniczenia dotyczące udziału w konsultacjach

 • Do konsultacji rynkowych zapraszamy przede wszystkim podmioty, które posiadają doświadczenie w zakresie kierowania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, ponieważ będzie to jednym z warunków udziału w postępowaniu.

4. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

1)    Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy PZP. 

2)    Uczestnikiem konsultacji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zwana dalej „Podmiot”).

3)         Warunkiem udziału w konsultacjach jest przesłanie zgłoszenia zawierającego: informacje identyfikujące Podmiot, jego dane kontaktowe wraz ze wskazaniem doświadczenia jakie posiada w obszarze przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych.

4)       Do konsultacji rynkowych zapraszamy przede wszystkim podmioty, które posiadają doświadczenie w zakresie kierowania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, ponieważ będzie to jednym z warunków udziału w postępowaniu.

5)    Zamawiający może dopuścić do udziału we wstępnych konsultacji rynkowych także podmioty, które przesłały zgłoszenie po terminie wskazanym w ogłoszeniu, o ile stwierdzi, że ich udział w konsultacjach wniesie znaczny wkład w osiągnięcie celu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.

6)    Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim i mają charakter jawny. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. 

7)    Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie jednego lub więcej spotkań z Uczestnikami, prowadzone w formie wideokonferencji trwającej do 90 minut. sposobie przeprowadzania każdego spotkania Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników. 

8)         Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do czasu osiągnięcia jego celu.

9)    O zakończeniu prowadzenia konsultacji Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przed ich zakończeniem zgłosiły chęć udziału oraz opublikuje stosowną informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym ich etapie lub ich odwołania bez podania przyczyny. 

10)      Uczestnictwo we wstępnych konsultacji rynkowych jest nieodpłatne, uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w nich.

5.           ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

 

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacji rynkowych, przesyłają zgłoszenie zawierające informacje identyfikujące: dane kontaktowe w szczególności telefon i adres poczty elektronicznej, oraz wskazanie doświadczenia jakie posiadają w obszarze przedmiotu konsultacji.
 2. Zamawiający zaprosi do udziału w konsultacjach Podmioty, które charakteryzować będzie różne doświadczenie i skala działania. W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia sobie prawo do dopuszczenia tylko wybranych Podmiotów

6.   KWESTIE ORGANIZACYJNE

 • Zgłoszenie chęci udziału w konsultacjach rynkowych należy kierować na adres: przemyslaw.dabek@piap.lukasiewicz.gov.pl
 • Termin przesyłania zgłoszeń: 12.03.2021
 • Przewidywany termin konsultacji: 16-18.03.2021. Terminy będą uzgadniane przez Zamawiającego w dniu 15.03.2021. Konsultacje prowadzone będą w formie wideokonferencji trwającej do 90 min.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)                       administratorem danych osobowych zawartych w złożonych zgłoszeniach do udziału we  wstępnych konsultacjach rynkowych jest SIEĆ Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al., Jerozolimskie 202, Warszawa

 

2)                       kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:   mwarawasowski@odomg.pl

 

3)                       dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym
z przeprowadzeniem wstępnych konsultacji rynkowych;

 

4)           dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)           podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w konsultacjach;

6)           dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krótszy niż okres przewidziany w przepisach o archiwizacji;

7)           każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego przysługuje:

−                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

−                    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

−                    na podstawie art. 17 RODO w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia danych osobowych;

−                    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

−                    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)         w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogl_o_wst_konsultacjach.pdf Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.03.2021 06:43

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.03.2021 14:09 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.03.2021 06:41 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "ogłosznie o wstępnych konsultacjach rynkowych". Dodano plik: "Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.03.2021 10:59 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.03.2021 16:05 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

05.03.2021 16:09 Joanna Gorzelniak-Owsiak

08.03.2021 14:10 Joanna Gorzelniak-Owsiak