OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY ZWR/01/2018 - Dostawa zestawu silników do projektu HUNTER - zamówienie w trybie z wolnej ręki


głoszenie nr 500073417-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.Warszawa: Dostawa zestawu silników elektrycznych do projektu HUNTER OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu: 
Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
niePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
Informacje dodatkowe:  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Krajowy numer identyfikacyjny 3525700000, ul. Al. Jerozolimskie 202  , 02486   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 740 165, e-mail jfrontczak@piap.pl, faks 228 740 221. 
Adres strony internetowej (url): www.piap.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Instytut badawczySEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa zestawu silników elektrycznych do projektu HUNTER 
Numer referencyjny  ZWR/01/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznegoII.2) Rodzaj zamówienia 
Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu silników elektrycznych w zakresie określonym poniżej: 2 szt. – silniki o następujących parametrach: Silnik trójfazowy z magnesami trwałymi (PMSM) Parametry elektryczne: 1) Maksymalne napięcie zasilania do 700Vdc 2) Maksymalne obroty silnika nie mniejsze niż: a. 4500 RPM z pełnym obciążenie 3) Maksymalnym prąd silnika: a. Chwilowy (nie mniej niż 2 minuty) – nie większy niż 450 amperów b. Ciągły – nie większy niż 220 amperów 4) Moc ciągła silnika nie mniejsza niż 80kW 5) Moment obrotowy silnika: a. Chwilowy (nie mniej niż 5 sekund) – nie mniejszy niż 450 Nm. b. Ciągły – nie mniejszy niż 220 Nm. 6) Sprawność silnika powinna wynosić co najmniej 90%. 7) Silnik powinien posiadać czujnik temperatury do pomiaru jego wewnętrznej temperatury (preferowany czujnik typu KTY) 8) Silnik powinien posiadać czujnik bezwzględnego położenia wału silnika zamontowany bezpośrednio na wale (typu resolver). Parametry mechaniczne: 9) Klasa szczelności IP nie mniejsza niż IP 65 10) Wymiary: a. Średnica nie większa niż 280mm – lub zewnętrzny obrys całego silnika mieszczący się w średnicy 280 mm. b. Długość nie większa niż 150mm – z wyłączeniem wałów napędowych. 11) Masa nie większa niż 25kg 12) Chłodzenie – dopuszczalne chłodzenie cieczą – maksymalne straty mocy w silniku nie większe niż 8kW. 13) Wał wyjściowy z możliwością montażu poprzez śruby rozłożone po obwodzie 14) Łożyskowanie wału wyjściowego o nośności dynamicznej równej lub większej niż 19kN 1 szt. - silnik pracujący w trybie prądnicy: Silnik trójfazowy z magnesami trwałymi (PMSM) Parametry elektryczne: 1) Maksymalne napięcie zasilania w zakresie od 750Vdc do 800Vdc 2) Maksymalne obroty silnika w zakresie od 2800RPM do 4500RPM z pełnym obciążeniem. 3) Maksymalnym prąd silnika: a. Chwilowy (nie mniej niż 2 minuty) – nie większy niż 500 amperów b. Ciągły – nie większy niż 250 amperów 4) Moc ciągła silnika nie mniejsza niż 140kW. 5) Moment obrotowy silnika: a. Chwilowy (nie mniej niż 5 sekund) – nie mniejszy niż 900 Nm. b. Ciągły – nie mniejszy niż 450 Nm. 6) Sprawność silnika powinna wynosić co najmniej 90%. 7) Silnik powinien posiadać czujnik temperatury do pomiaru jego wewnętrznej temperatury (preferowany czujnik typu KTY) 8) Silnik powinien posiadać czujnik bezwzględnego położenia wału silnika zamontowany bezpośrednio na wale (typu resolver). Parametry mechaniczne: 9) Klasa szczelności IP nie mniejsza niż IP 65 10) Wymiary: a. Średnica nie większa niż 360mm – lub zewnętrzny obrys całego silnika mieszczący się w średnicy 360mm. b. Długość nie większa niż 170mm – z wyłączeniem wałów napędowych. 11) Masa nie większa niż 45kg 12) Chłodzenie – dopuszczalne chłodzenie cieczą – maksymalne straty mocy w silniku nie większe niż 14kW. 13) Wał wyjściowy z możliwością montażu poprzez śruby rozłożone po obwodzie 14) Łożyskowanie wału wyjściowego o nośności dynamicznej równej lub większej niż 19kN 1. Gwarancja - Urządzenie powinno być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancjąII.5) Główny Kod CPV: 31100000-7 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej rękiIII.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
EMRAX d.o.o.,  ,  Molkova pot 5,  ,  Kamnik SI-1241 ,  kraj/woj. Słowenia  

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_o_zam_zaw_umowy.pdf OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.04.2018 12:11
application/pdf Opis przedmiotu zamówienia.pdf Opis przedmiotu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.04.2018 12:12
application/pdf ogl_o_zaw_umowy.pdf Ogłoszenie o zawarciu umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.05.2018 08:04

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.05.2018 08:04 Opublikowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Ogłoszenie o zawarciu umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.04.2018 12:07 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

05.04.2018 12:13 Joanna Gorzelniak-Owsiak

21.05.2018 08:05 Joanna Gorzelniak-Owsiak