Obsługa prawna


Kompleksowa obsługa prawna Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów - PIAP w Warszawie.

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy PZP
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

I:  ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0228740164, faks 0228740216, strona internetowa www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Instytut Badawczy.

II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa prawna Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.

II.2) Opis przedmiotu zamówienia: 

  1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1.  Kompleksowa obsługa prawna Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

       w zakresie wewnętrznym i zewnętrznym, w tym w zakresie:

  • Prawa zamówień publicznych,
  • Prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji,
  • Prawa pracy,
  • Postępowania administracyjnego,
  • Przygotowywania lub opiniowania: umów konsorcjum, listów intencyjnych i umów o współpracy, umów  kontraktowych w języku polskim i angielskim, umów NDA, umów eksportowych, dystrybucyjnych, umów z dostawcami,  umów zakupowych powyżej 10 tysięcy złotych,  
  • ochrony środowiska i obowiązków przedsiębiorcy w tym zakresie,
  • ustawy o instytutach badawczych;

1.2. Reprezentowanie Instytutu w postępowaniach mediacyjnych i sądowych (zastępstwo procesowe)

1.3. Przewidywany wymiar czasowy pracy: średnio  32 godziny miesięcznie / ok.160 godzin w okresie trwania umowy.  Zamawiający prosi o podanie ceny  brutto za 1 (jedną) godzinę usługi.

 1.4  Usługa świadczona w siedzibie Zamawiającego dwa razy w tygodniu (2 razy w tygodniu po 4 godziny)

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

II.4) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych

 Podstawa prawna

art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

II.5 Czas trwania umowy - Umowa dotyczy okresu od 15.07.-31.12.2016r.

II.6 Wybór – wybór nastąpi na podstawie kryterium cena i doświadczenie.

 

Z  Wykonawcami którzy złożyli ofertę będą prowadzone negocjacje.

Oferty należy złożyć do dnia:

07.07.2016 r.

 

na adres email:

klipiec@piap.pl

 

Osoba udzielająca informacji na temat przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Lipiec    tel. 22 874 0018.

 

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.07.2016 11:02 Opublikowano Utworzono zamówienie

01.07.2016 11:52 Joanna Gorzelniak-Owsiak

01.07.2016 11:52 Joanna Gorzelniak-Owsiak