Ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie kompleksowego systemu oddymiania wraz z montażem niezbędnych urządzeń


Warszawa, dnia. 10.03.2015

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie kompleksowego systemu oddymiania wraz z montażem niezbędnych urządzeń

 

CPV: 31625200-5, 44221220-3, 51700000-9

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 207 000 euro.

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Adres strony internetowej: www.piap.pl

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

Warszawa

Adres strony internetowej: www.piap.pl

Osoba do kontaktów w sprawach formalnych: Joanna Gorzelniak-Owsiak, Tel. 22 874 0233, jowsiak@piap.pl

Osoba do kontaktów w sprawach technicznych; Jacek Banasiak, tel. 22 874 0413, jbanasiak@piap.pl

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, zwany dalej Zapraszającym zamierza przeprowadzić dialog techniczny, którego celem jest pozyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia.

 

2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego

Przedmiotem dialogu będzie powzięcie informacji na temat planowanego przez Zamawiającego wykonania systemu oddymiania w poniższym zakresie:

 

 1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej  pow. 36,48 m2  wraz z dokumentacją wykonawczą uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej  pow. 10,32 m2  wraz z dokumentacją wykonawczą uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. Wykonanie i montaż drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI60, przeszklone,

dwuskrzydłowe z naświetlem górnym o wym. 1,70x2,60m.

 1. Wykonanie i montaż 3 szt.  drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI30, przeszklone,

w dolnej części panel, dwuskrzydłowe z naświetlem górnym o wym. 1,85x2,60 m.

 1. Wykonanie i montaż drzwi płaszczowych o odporności ogniowej EI60, o wym. w świetle

0,90x2,00 m.

 1. Wykonanie i montaż 2 szt. drzwi płaszczowych o odporności ogniowej EI30, o wym. w świetle 0,80x2,00 m.
 2.  Wykonanie i montaż 4 szt. drzwi  płaszczowych o odporności ogniowej EI30 o wym. w świetle 0,90x2,00 m.
 3. Wykonanie i montaż drzwi nienormatywnych płaszczowych o  odporności ogniowej EI60
 • o wym. w świetle ościeżnicy 1,00x1,85 m, wykonanie zabudowy z przepustami instalacyjnymi nad drzwiami.
 1. Wykonanie i montaż drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI30, przeszklone,

w dolnej części panel, dwuskrzydłowe o wym. 1,72x2,08 m.

 

 • oraz uzyskanie informacji o możliwych rozwiązaniach technicznych, korzystnych dla Zamawiającego

 

w celu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowy opis wymagań Zamawiający przedstawi potencjalnym Wykonawcom podczas dialogu.

 

 

 

3. Zasady dotyczące prowadzenia dialogu technicznego.

 

Dialog techniczny jest prowadzony na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2014, poz.1232) w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący podmioty w nim uczestniczące i oferowane przez nich rozwiązania.

 

Dialog będzie prowadzony oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu (w terminach określonych przez Zapraszającego) do momentu, gdy na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu informacji, Zapraszający będzie w stanie określić przedmiot zamówienia, w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgody na wykorzystywania przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnice handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim.

 

Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia, ani refundacji poniesionych kosztów.

 

4. Miejsce i termin składania formularzy zgłoszeniowych o dopuszczenie do dialogu technicznego.

 

Zainteresowani przystąpieniem do dialogu technicznego powinni poinformować Zapraszającego przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: jowsiak@piap.pl oraz  kzp@piap.pl. W temacie maila prosimy o wpisanie „zgłoszenie do dialogu technicznego” wraz z nazwą firmy.

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu: 24.03.2015

 

O proponowanym terminie i miejscu spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Dialog techniczny będzie prowadzony w siedzibie Zapraszającego.

 

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem przystąpienia do planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie systemu oddymiania. Tym samym nie ogranicza możliwości udziału w tym postępowaniu podmiotów, które nie brały udziału w /w dialogu.

 

Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsza informacja nie jest również ogłoszeniem w trybie przetargu nieograniczonego.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_o_dialogu.pdf Ogłoszenie o dialogu Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.03.2015 12:38
application/msword Formularz_zgloszeniowy_dialog.doc Formularz zgłoszeniowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.03.2015 12:38

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.03.2015 12:40 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.03.2015 12:36 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

11.03.2015 12:39 Joanna Gorzelniak-Owsiak

11.03.2015 12:41 Joanna Gorzelniak-Owsiak