Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę migawkowej kamery hiperspektralnej wraz z oprogramowaniem ZWR/01/2019


Ogłoszenie nr 550006965-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.Warszawa: Dostawa migawkowej kamery hiperspektralnej wraz z oprogramowaniem OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
niePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
Informacje dodatkowe:  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Krajowy numer identyfikacyjny 3525700000, ul. Al. Jerozolimskie 202  , 02486   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 740 165, e-mail jfrontczak@piap.pl, faks 228 740 221. 
Adres strony internetowej (url): www.piap.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Instytut badawczySEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa migawkowej kamery hiperspektralnej wraz z oprogramowaniem 
Numer referencyjny  ZWR/01/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Migawkowa kamera hiperspektralna wraz z oprogramowaniem sterującym o parametrach nie gorszych niż: Zakres spektralny pracy kamery powinien obejmować przedział od nie więcej niż 450 nm do nie mniej niż 950 nm. Kamera powinna pozwalać na rejestracją w co najmniej 125 pasmach spektralnych. Rozdzielczość spektralna powinna być nie gorsza niż 4nm Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż: 1 Megapixel, Przepustowość spektralna nie gorsza niż: 2500 spectra / cube Stopień ochrony obudowy kamery, co najmniej IP65 Zużycie energii nie większe niż 9W. Możliwość nagrywania materiałów video hiperspektralnych bez konieczności dodatkowej obróbki sygnału. Budowa kamery musi zapewniać możliwość nagrywania i budowania obrazu bez konieczności dodatkowego, kontrolowanego i mierzalnego ruchu sceny lub obiektu nagrywanego (bez konieczności skanowania obrazu – kamera nie może być kamerą liniową lecz mieć cechy kamery matrycowej). Oprogramowanie musi posiadać zestaw narzędzi do programowania (SDK) Zamawiający wymaga dostawy Migawkowej kamery hiperspektralnej wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do pracy takimi jak np.: kable, obiektyw (przystosowany do oferowanej kamery, w tym do zakresu spektralnego w jakim ma pracować kamera). Zamawiający wymaga co najmniej 12 miesięcy gwarancji. Termin dostawy: 10 lutego 2019II.5) Główny Kod CPV: 38651600-9 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej rękiIII.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.1a ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Ze względu na unikalne wymagania projektu wymagana jest kamera o tak wyspecyfikowanych parametrach, dostawa jest możliwa do zrealizowania tylko przez jednego wykonawcę, co został potwierdzone pisemnym oświadczeniem oraz zamieszczeniem informacji na stronie producenta. Ponadto zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku i nie znalazł kamer o zadanych parametrach

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
SphereOptics Gmbh,  ,  Gewerberstarsse 13,  82-211,  Herrsching,  kraj/woj. Niemcy 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Opis przedmiotu zamówienia.pdf Opis przedmiotu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2019 11:01
application/pdf ogl_o_udz_zam.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.02.2019 06:43

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.02.2019 06:43 Opublikowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2019 11:00 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

11.01.2019 11:02 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 09:24 Joanna Gorzelniak-Owsiak