Z0/03/03/2022 Dostawa samochodu dostawczego - unieważnione


Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z punktem VII zapytania ofertowego.

 

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                   Warszawa, 29.03.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/03/2022

na dostawę nowego samochodu dostawczego

CPV:         3411000-1, 34136000-9

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wymagania ogólne

 1. 1.      Samochód który można zarejestrować jako ciężarowy
 2. 2.      Samochód spełniający wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości emisji tlenku węgla (CO), cząstek stałych (PM), tlenków azotu (NOx), łącznej masy węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) dla normy minimum Euro 5 wskazanych w załączniku I do Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (minimum Euro 5) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
 3. 3.      Miejsce dostawy auta: siedziba Zamawiającego – al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa lub odbiór u Dostawcy na ternie Warszawy.

 

Specyfikacja wersji i wyposażenia

 1. 1.      Samochód dostawczy o ładowności minimum 900 kg. Minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej długość - 3000 mm, wysokość – 1350 mm, szerokość -  1500 mm.
 2. 2.      Samochód rejestrowany na 3 osoby
 3. 3.      Silnik  diesel lub benzyna, moc minimum 80 KM.
 4. 4.      Skrzynia biegów manualna

Wyposażenie:

 1. 5.      Klimatyzacja
 2. 6.      System audio
 3. 7.      Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
 4. 8.      Drzwi – 2 boczne rozwierne (kierowca +pasażer), boczne prawe rozsuwane, tylne rozwierane podwójne
 5. 9.      Centralny zamek sterowany z pilota lub system bezkluczykowy
 6. 10.   Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości
 7. 11.   Fotel kierowcy, regulacja w płaszczyźnie poziomej i pionowej
 8. 12.   Elektrycznie sterowane lusterka
 9. 13.   Elektryczne sterowanie szyb przednich
 10. 14.   Wykładziny gumowe z przodu
 11. 15.   Tempomat adaptacyjny
 12. 16.   Możliwość bezprzewodowego sprzężenia układu audio z telefonem komórkowym
 13. 17.   Kamera cofania + czujniki parkowania z tyłu i z przodu
 14. 18.   System hamowania awaryjnego
 15. 19.   Dostawa pojazdu do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne na okres  2 lata

Gwarancja na powlokę lakierniczą 3 lata.

Gwarancja na perforację nadwozia  8 lat

 

 

 1. III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  nie więcej niż 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 1. V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.       Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.pl do dnia 06.04.2022 godz. 10:00.
  2. 2.       O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena   100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak  pod adresem email: jacek.frontczak@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;
 • Z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/03/03/2022prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.03.2022 07:18
application/msword oferta_ZO_02_02_2022.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.03.2022 07:19
application/pdf umowa wzor dostawa samochodu.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.03.2022 07:20
application/pdf uniewaznienie.pdf Informacja o unieważnieniu Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.03.2022 10:19

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.03.2022 10:18 Opublikowano Zmieniono tytuł. Zmieniono treść. Dodano plik: "Informacja o unieważnieniu".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.03.2022 07:22 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł. Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.03.2022 07:17 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

29.03.2022 07:21 Joanna Gorzelniak-Owsiak

31.03.2022 12:01 Joanna Gorzelniak-Owsiak