Z0/03/05/2018 Dostawa systemu chłodzenia do pojazdu o napędzie hybrydowym


Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-06-2018

Termin składania ofert

15-06-2018

Numer ogłoszenia

1116435

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą w kopercie na adres PIAP, Kancelaria, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa do dnia 15.06.2018 godz. 10:00. I oznakowana w następujący sposób: „Oferta na dostawę systemu chłodzenia” ZO/03/05/2017

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

228740325

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zestaw urządzeń do chłodzenia komponentów pojazdu o napędzie hybrydowym. W skład systemu wchodzą:
1. Kompletny układ BTMS do akumulatora, zamknięty w pojedynczej obudowie. 
Parametry:
- Moc chłodzenia 4.5 kW lub więcej
- Moc grzania – 1 kW lub więcej
- napięcie zasilania 500-720VDC (kompresor) i 24VDC
- wymiary nie większe niż 760x380x440mm
- masa nie większa niż 45kg
- czynnik chłodzący R134a
- sterowanie J1939 CAN
2. Chłodnica płynu chłodzącego zintegrowana z chłodnicą powietrza dolotowego, 
Parametry:
- moc radiatora cieczy chłodzącej 65kW
- przepływ cieczy chłodzącej min. 170 l/min.
- moc radiatora powietrza dolotowego 23 kW
- przepływ powietrza min. 0,18 kg/s
- wymiary 900x580x300mm lub mniejsze
- masa nie większa niż 85 kg 
- 3 lub 4 wentylatory o mocy 1kW każdy, zasilane z napięcia 24V
- zintegrowany sterownik J1939 CAN
3. Chłodnica płynu chłodzącego
Parametry:
- moc radiatora 37kW
- przepływ cieczy chłodzącej min. 20 l/min.
- wymiary 790x360x250mm lub mniejsze
- masa nie większa niż 32 kg
- 2 wentylatory o mocy 1kW każdy, zasilane z napięcia 24V
- zintegrowany sterownik J1939 CAN
4. Zbiornik wyrównawczy #1
Parametry:
- pojemność 1.8 litra (+/-5%)
- konstrukcja spawana z aluminium
- wymiary maksymalne 200x220x180
- masa do 2 kg 
- wskaźnik poziomu cieczy
- przełącznik pływakowy
- korek ciśnieniowy 50 kPa
5. Zbiornik wyrównawczy #2
Parametry:
- pojemność 3.4 litra (+/-5%)
- konstrukcja spawana z aluminium
- wymiary maksymalne 260x250x180 
- masa do 3.5 kg 
- wskaźnik poziomu cieczy
- przełącznik pływakowy
- korek ciśnieniowy 50 kPa
6. Pompa cieczy chłodzącej
Parametry:
- maksymalne ciśnienie statyczne min. 2,2 bara przy przepływie min. 20 l/min
oraz min. 2 bary przy przepływie 45 l/min
- sterowanie przepływem w funkcji temperatury w zakresie od 0 do 120 l/min
- sterownik J1939 CAN
- zasilanie – 24VDC, maksymalny prąd 20A
- temperatura cieczy chłodzącej w zakresie min. -30/+100ºC
- masa do 4 kg
Uwagi dodatkowe:
-Dostawa wraz z kompletem złącz elektrycznych niezbędnych do przyłączenia w/w urządzeń.
Jeśli wymagane jest dla zamocowania w/w urządzeń zastosowanie tłumików drgań należy je dostarczyć w komplecie.
Gwarancja: min. 24 miesiące

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Elementy niezbędny do stworzenia podsystemów oraz zintegrowania całego systemu będącego elementami prototypu i na stałe na nich zamontowane

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zestaw urządzeń do chłodzenia komponentów pojazdu o napędzie hybrydowym. W skład systemu wchodzą:
1. Kompletny układ BTMS do akumulatora, zamknięty w pojedynczej obudowie. 
Parametry:
- Moc chłodzenia 4.5 kW lub więcej
- Moc grzania – 1 kW lub więcej
- napięcie zasilania 500-720VDC (kompresor) i 24VDC
- wymiary nie większe niż 760x380x440mm
- masa nie większa niż 45kg
- czynnik chłodzący R134a
- sterowanie J1939 CAN
2. Chłodnica płynu chłodzącego zintegrowana z chłodnicą powietrza dolotowego, 
Parametry:
- moc radiatora cieczy chłodzącej 65kW
- przepływ cieczy chłodzącej min. 170 l/min.
- moc radiatora powietrza dolotowego 23 kW
- przepływ powietrza min. 0,18 kg/s
- wymiary 900x580x300mm lub mniejsze
- masa nie większa niż 85 kg 
- 3 lub 4 wentylatory o mocy 1kW każdy, zasilane z napięcia 24V
- zintegrowany sterownik J1939 CAN
3. Chłodnica płynu chłodzącego
Parametry:
- moc radiatora 37kW
- przepływ cieczy chłodzącej min. 20 l/min.
- wymiary 790x360x250mm lub mniejsze
- masa nie większa niż 32 kg
- 2 wentylatory o mocy 1kW każdy, zasilane z napięcia 24V
- zintegrowany sterownik J1939 CAN
4. Zbiornik wyrównawczy #1
Parametry:
- pojemność 1.8 litra (+/-5%)
- konstrukcja spawana z aluminium
- wymiary maksymalne 200x220x180
- masa do 2 kg 
- wskaźnik poziomu cieczy
- przełącznik pływakowy
- korek ciśnieniowy 50 kPa
5. Zbiornik wyrównawczy #2
Parametry:
- pojemność 3.4 litra (+/-5%)
- konstrukcja spawana z aluminium
- wymiary maksymalne 260x250x180 
- masa do 3.5 kg 
- wskaźnik poziomu cieczy
- przełącznik pływakowy
- korek ciśnieniowy 50 kPa
6. Pompa cieczy chłodzącej
Parametry:
- maksymalne ciśnienie statyczne min. 2,2 bara przy przepływie min. 20 l/min
oraz min. 2 bary przy przepływie 45 l/min
- sterowanie przepływem w funkcji temperatury w zakresie od 0 do 120 l/min
- sterownik J1939 CAN
- zasilanie – 24VDC, maksymalny prąd 20A
- temperatura cieczy chłodzącej w zakresie min. -30/+100ºC
- masa do 4 kg
Uwagi dodatkowe:
-Dostawa wraz z kompletem złącz elektrycznych niezbędnych do przyłączenia w/w urządzeń.
Jeśli wymagane jest dla zamocowania w/w urządzeń zastosowanie tłumików drgań należy je dostarczyć w komplecie.
Gwarancja: min. 24 miesiące

Kod CPV

31140000-9

Nazwa kodu CPV

Układy chłodzące

Harmonogram realizacji zamówienia

4 miesiące od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie składane wraz z ofertą

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%

Wykluczenia

1. wykonawca będący osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2. wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
3. wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5. wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8. wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9. wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
10. wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48228740325

Fax

22 874 02 21

NIP

5250008815

Tytuł projektu

Opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0080/16-00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 05:53
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 05:53
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 05:53
application/pdf Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.pdf Oświadczenie wykonawcy Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 05:54
application/pdf ogl_baza.pdf OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 06:00
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.06.2018 10:18
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.06.2018 10:05

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.06.2018 10:04 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.06.2018 10:17 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 05:58 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "OgłoszenieBazaKonkurencyjności". Dodano plik: "OgłoszenieBazaKonkurencyjności".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 05:58 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2018 05:51 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

06.06.2018 05:56 Joanna Gorzelniak-Owsiak

20.06.2018 10:05 Joanna Gorzelniak-Owsiak