ZO/01/01/2020 Dostawa materiałów biurowych i tonerów


Nazwa zamawiającego:

Siec Badawcza Łukasiewicz

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

 

02 – 486 Warszawa                                                                                                                        Warszawa, 24.01.2020

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/01/2020

 

 

 

 

sukcesywne dostawy:

 

materiałów biurowych i tonerów dla Siec Badawcza Łukasiewicz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Zakup współfinansowany ze środków UE

 

CPV:       30100000-0

 

22800000-8

30190000-7

 

30125110-5

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawia art. 4 ust. 8 Ustawy PZP

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Siec Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem   zamówienia        są   sukcesywne   dostawy   materiałów   biurowych   i   tonerów    o

parametrach szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, z transportem            na

koszt i ryzyko Wykonawcy  do  siedziby  Zamawiającego  PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa

przez okres        12 miesięcy.

 

 1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części:
  1. dostawa materiałów biurowych,
 2. 2.     dostawa tonerów

 

Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów materiałów biurowych i tonerów przedstawione są w Formularzach Cenowych. Wykonawca musi podać dokładne parametry oferowanego asortymentu, które nie mogą być gorsza od żądanych przez Zamawiającego.

Zamawiający żąda tonerów o najwyższej wydajności (poza wymienionymi szczegółowo) oraz żąda terminu przydatności tonerów minimum 12 miesięcy od daty zakupu (wystawienia faktury).

 

 

Zamawiający ze względów technicznych (m. in. zachowanie gwarancji producenta, awarie sprzętu oraz pojawiające się komunikaty dotyczące włożenia oryginalnego tonera) wymaga tonerów oryginalnych, nieregenerowanych

 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia cennika w formacie Excel (dla każdej z części) na nośniku CD.

 

Ilekroć Zamawiający nie opisał danego towaru za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazał np. znak towarowy, patent lub pochodzenie i wskazaniu takiemu towarzyszy określenie

 

 

 

 

1

„lub równoważne” – oznacza to, że Zamawiający oczekuje towaru o parametrach i cechach równych lub lepszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

Oferowane materiały musza posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.

 

Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności. Termin przydatności do użycia tonerów i bębnów w danej partii musi wynosić co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na materiały równoważne.

 

W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego do wymaganych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, tj tonery i bębny ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

 

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiałów oryginalnych (pożądanych przez Zamawiającego). Jednocześnie musi on być nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych.

 

Po jego zainstalowaniu w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać żadne komunikaty o błędzie spowodowanym przez niekompatybilny toner ani komunikaty dotyczące konieczności włożenia tonera oryginalnego. W przypadku gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycia tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.

 

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca obowiązkowo musi przedstawić dokładny ich opis oraz wskazać do jakiego urządzenia jest on przeznaczony. Produkt równoważny winien być określony z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemności i wydajności.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla każdego produktu równoważnego dołączył do oferty oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta sprzętu o równoważności zaoferowanych tonerów.

 

Wykonawca bierze na siebie pełna odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu niezależnie od tego czy, sprzęt jest objęty gwarancją producenta, czy jest w okresie pogwarancyjnym, spowodowane używaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.

 

Jeżeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancje producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca, w drodze umowy, będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji.

 

Stosowanie produktów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji sprzętu.

 

W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu, których przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis. W przypadku, jeżeli czas naprawy uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy innego, nie gorszego sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 1. 3.     Informacje o wymaganiach odnoszących się do zamówienia:

 

 • Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 830- 1500, do siedziby zamawiającego, mieszczącej się w Warszawie Al. Jerozolimskie 202.

 

 • • Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zrealizowane będą przez wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego pisemnego zlecenia w formie emaila, zawierającego rodzaj i ilość zamawianego towaru.

 

 • Odbiór jakościowy pierwszych partii każdego rodzaju asortymentu stwierdzający, że dostarczony przez wykonawcę towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, dokonywany będzie przez zamawiającego komisyjnie i potwierdzany podpisem na protokole odbioru

 

 • Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy - licząc od dnia dostarczenia do zamawiającego. Jakość dostarczanego towaru powinna odpowiadać pierwszej klasie jakości dla danego rodzaju asortymentu.

 

 • Zamawiający przed popisaniem umowy może zażądać od Wykonawców próbek zaoferowanego asortymentu – koszulki, długopisy, segregatory, nożyczki, zszywacz, wybrane tonery.

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. 1.      Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres SBŁ-  PIAP, Al. Jerozolimskie 202, kancelaria  , 02 – 486 Warszawa do dnia 06.02.2020 godz. 10:00.

 

 1. 2.      O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
 2. 3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. 4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. 5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. 6.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena  100%

.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych  informacji   odnośnie  przedmiotu   zamówienia    udziela    Mirosława   Dymecka   email:

mdymecka@piap.pl

Informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

 

 

 

 

3

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy

 

Formularz Cenowy Materiały biurowe – Cześć I

 

Formularz Cenowy Tonery – Część II

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Siec Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP  jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, tel. 796 239 428, email: mwarawasowski@odomg.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/01/01/2020prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe 2019.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.01.2020 06:52
application/msword oferta2019.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.01.2020 06:52
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet materiały_biurowe_2020.xlsx Formularz cenowy materiały biurowe - część I Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.01.2020 06:53
application/pdf UMOWA.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.01.2020 06:54
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Kopia Tonery_modyfikacja_pozycje-148-151.xlsx Formularz cenowy tonery - część II - Modyfikacja poz.148-151 Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.01.2020 08:06
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2020 07:39
application/pdf Zestawienie ofert.pdf informacja z otwarcia ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.02.2020 10:11

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.02.2020 10:10 Opublikowano Dodano plik: "informacja z otwarcia ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2020 07:38 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.01.2020 08:03 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "Formularz cenowy tonery - część II". Dodano plik: "Formularz cenowy tonery - część II - Modyfikacja poz.148-151".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.01.2020 06:51 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

24.01.2020 06:55 Joanna Gorzelniak-Owsiak

06.02.2020 10:11 Joanna Gorzelniak-Owsiak