ZO/01/02/2023 Dostawa i montaż klimatyzatorów


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                            Warszawa, 06.02.2023 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2023

na dostawę i montaż klimatyzatorów

CPV:         39717200-3

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych SBŁ-PIAP.

12 klimatyzatorów o znamionowej mocy chłodniczej 3,5 kW Inventor Split SVI32-12/SVO-32-12 lub równoważny

7 klimatyzatorów o znamionowej mocy chłodniczej  5,0 kW Inventor Split SVI32-18/SVO32-18 lub równoważny

Gwarancja 3 lata

 

 1. III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 24 kwietnia 2023.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 1. V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.        Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.pl oraz mariusz.banasiak@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 17 lutego 2023 godz. 10:00.
  2. 2.        O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.        Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena   100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak  pod adresem email: mariusz.banasiak@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;
 • z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres email rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/07/06/2022prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.02.2023 10:08
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.02.2023 10:05
application/pdf UMOWA_wzor_zmiana.pdf Umowa_modyfikacja Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.02.2023 12:26
application/pdf zestawienie.pdf Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.02.2023 11:48
application/pdf wybór.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.02.2023 06:31

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.02.2023 06:30 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.02.2023 11:48 Zarchiwizowano Dodano plik: "Zestawienie ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.02.2023 12:25 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Wzór umowy". Dodano plik: "Umowa_modyfikacja".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.02.2023 10:15 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.02.2023 10:03 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

06.02.2023 10:08 Joanna Gorzelniak-Owsiak

23.02.2023 06:31 Joanna Gorzelniak-Owsiak