ZO/01/2024 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej


 Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                        Warszawa, 08.01.2024 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/2024

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

 

KOD CPV:

64200000-8, 64210000-1

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Łukasiewicz – PIAP. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w OPZ, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 1. III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  24 miesiące od dnia zawarcia umowy, od 1 marca 2024 do 28 lutego 2026

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana elektronicznie  przez wykonawcę.

 

 

 1. V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.        Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.pl oraz jacek.frontczak@piap.lukasiewicz.gov.pl  do dnia 18 stycznia 2024  godz. 12:00.
  2. 2.        O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.        Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 1. OCENA OFERT

 

 1. 1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1.1          Abonament (wartość pakietu kwotowego) – waga kryterium 90%.

1.2          Dodatkowy Pakiet Internetu Mobilnego 10 GB do abonamentu głosowego– waga kryterium 2%

1.3          Abonament Internetowy – nie więcej niż 20 zł netto – waga kryterium 5 %

1.4          Cena dodatkowej usługi statycznego publicznego adresu IP w ramach APN operatora – waga kryterium 1%

1.5          Dodatkowy Pakiet Danych 20 GB na kartach Internetowych w ramach abonamentu internetowego – waga kryterium 2%

 

 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

 

Oferowane wartości (kryteria oceniane)

 

 

Waga

Sposób obliczania punktów

1.

Abonament (wartość Pakietu kwotowego)

90

(cena najniższa brutto/cena badanej oferty)*90

2.

Dodatkowy Pakiet Internetu Mobilnego 10 GB do abonamentu głosowego

2

(cena najniższa brutto/cena badanej oferty)*2

3.

Abonament Internetowy

5

(cena najniższa brutto/cena oferty badanej)*5

4.

Cena dodatkowej usługi statycznego publicznego adresu IP w ramach APN operatora

1

(cena najniższa brutto/cena badanej oferty)*1

5.

Dodatkowy Pakiet Danych 20 GB na kartach Internetowych w ramach abonamentu internetowego

2

 

(cena najniższa brutto/cena badanej oferty)*2

 

 

 1. 3.         Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktów przyznanych w kryteriach określonych w punktach 1.1, 1.2, 1.3., 1.4, 1.5.
 2. 4.         Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. 5.         Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 4. 6.    Zamawiający nie dopuszcza podania wartości 0,00 zł w poszczególnych kryteriach (minimalna wartość 0,01 zł)

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak  pod adresem email:

Jacek.frontczak@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniem

OPZ

Wzór umowy

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;
 • z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres email rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/01/2024prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2024 12:07
application/pdf OPZ.pdf OPZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2024 12:08
application/pdf Umowa-projekt_ostatni.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2024 12:10
application/msword odpoiwedzi.doc Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2024 08:33
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_zmiana_zalaczniki.docx Formularz ofertowy_zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2024 08:33
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Informacja z otwarcia.docx Informacja z otwarcia ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.01.2024 12:57
application/pdf wybor_wyk.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.01.2024 07:23

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.01.2024 07:22 Opublikowano Usunięto plik: "Informacja o wyborze". Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.01.2024 07:06 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.01.2024 12:53 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja z otwarcia ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2024 08:32 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "Formularz ofertowy". Dodano pliki: "Odpowiedzi na pytania", "Formularz ofertowy_zmiana".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2024 12:03 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

08.01.2024 12:13 Joanna Gorzelniak-Owsiak

19.01.2024 07:23 Joanna Gorzelniak-Owsiak