ZO/02/01/2016 Wykonanie drobnych robót remontowo-budowlanych na terenie PIAP w 2016


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 11.01.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2016

Na wykonanie drobnych robót remontowo-budowlanych na terenie PIAP w roku 2016

CPV:    45430000-0, 45431000-7, 45431100-8, 45431200-9, 45442100-8

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie wykonywanie drobnych robót remontowo-budowlanych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Wykaz robót, które Zamawiający będzie zlecała Wykonawcy:

 1. Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą emulsyjną na biało                         
 2. Gruntowanie ścian i sufitów                                                                            
 3. Przygotowanie powierzchni do malowania (ubytki)                                           
 4. Malowanie farbą olejną                                                                       
 5. Wykonanie gładzi gipsowych                                                                         
 6. Montaż ścianek działowych z płyt GK z wypełnieniem wełną mineralną              
 7. Położenie wykładziny dywanowej                                                                    
 8. Montaż cokołów (listew) przypodłogowych                                                     
 9. Wymiana drzwi wewnętrznych (z klamkami i szyldami) wraz z obróbkami           
 10. Wymiana oprawy oświetleniowej (demontaż starej i montaż nowej)                   
 11. Wykonanie punktu elektrycznego                                                                    
 12. Wymiana umywalki i baterii                                                                             
 13. Wykonanie punktu wod. – kan.                                                                       
 14. Układanie  glazury                                                                                         
 15. Układanie terakoty                                                                                         
 16. Usuwanie starej glazury i terakoty (skuwanie)                                                   
 17. Przygotowanie ścian po skuciu starej glazury (wyrównanie)                              
 18. Skuwanie starych tynków                                                                               
 19. Tynkowanie                                                                                                   
 20. Skuwanie posadzki                                                                                        
 21. Wylewki cementowe posadzek tradycyjne                                                       

Zamawiający wymaga stosowania w pracach materiałów o cenach na poziomie średnich krajowych w okresie realizacji robót. Zamawiający zastrzega sobie weryfikację cen użytych materiałów na podstawie faktur zakupu.

 

Wykonawcy jest zobligowany do podjęcia prac w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego

 

 

Okres gwarancji na wykonane prace: 36 miesięcy

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ustalane każdorazowa po przekazaniu zlecenia Wykonawcy.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 18.01.2016 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena ryczałtowa  za poszczególne pozycje. Każda z pozycji będzie brana do oceny ogólnej zgodnie  z podaną wagą kryterium.:

                                                                                                                                                                                                        Jednostka                    Waga %

 1. Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą emulsyjną na biało                                      zł/m2                15%
 2. Gruntowanie ścian i sufitów                                                                                                                                        zł/m2                15%
 3. Przygotowanie powierzchni do malowania (ubytki)                                                                               zł/m2               15%
 4. Malowanie farbą olejną                                                                                                                                               zł/m2                15%
 5. Wykonanie gładzi gipsowych                                                                                                                         zł/m2                        3%
 6. Montaż ścianek działowych z płyt GK z wypełnieniem wełną mineralną               zł/m2                3%
 7. Położenie wykładziny dywanowej                                                                                                                    zł/m2                        5%
 8. Montaż cokołów (listew) przypodłogowych                                                                                         zł/mb                5%
 9. Wymiana drzwi wewnętrznych (z klamkami i szyldami) wraz z obróbkam i           zł/szt                4%
 10. Wymiana oprawy oświetleniowej (demontaż starej i montaż nowej)                                zł/szt                3%
 11. Wykonanie punktu elektrycznego                                                                                                                    zł/szt                        3%
 12. Wymiana umywalki i baterii                                                                                                                             zł/szt                        1%
 13. Wykonanie punktu wod. – kan.                                                                                                                       zł/szt                        1%
 14. Układanie  glazury                                                                                                                                                     zł/m2                2%
 15. Układanie terakoty                                                                                                                                                     zł/m2                2%
 16. Usuwanie starej glazury i terakoty (skuwanie)                                                                                       zł/m2               2%
 17. Przygotowanie ścian po skuciu starej glazury (wyrównanie)                                                       zł/m2               2%
 18. Skuwanie starych tynków                                                                                                                                           zł/m2                1%
 19. Tynkowanie                                                                                                                                                                          zł/m2                1%
 20. Skuwanie posadzki                                                                                                                                                    zł/m2                1%
 21. Wylewki cementowe posadzek tradycyjne                                                                                           zł/m2                1%

 

 

Zaoferowana cena brutto na poszczególne pozycje musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania pracy bez materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia (tj. farby, gładzie, wykładziny, listwy, drzwi, oprawy, gniazdka elektryczne, umywalki, baterie umywalkowe, glazura, terakota, tynki, itp.).

.          

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która osiągnie najkorzystniejszy bilans cenowy wyliczony na podstawie wag danego kryterium.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Banasiak pod numerem telefonu 22 874 01413 oraz adresem email: jBanasiak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

           

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2016 10:48
application/pdf Umowa_.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2016 10:49
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2016 14:52

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.01.2016 14:51 Opublikowano Usunięto plik: "Wzór oferty". Dodano plik: "Formularz ofertowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.01.2016 10:46 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

11.01.2016 10:50 Joanna Gorzelniak-Owsiak

12.01.2016 14:52 Joanna Gorzelniak-Owsiak