ZO/02/02/2023 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i tonerów dla SBŁ PIAP


UWAGA ZMIANA W CZĘŚCI I – MATERIAŁY BIUROWE

 

Pozycja 47- ETYKIETY SAMOKLEJĄCE DO OZNACZANIA  BIAŁE 99,1X42,3MM  - usunięto nazwę producenta

Pozycja 50 – ETYKIET SAMOPRZYLEPNE FORMAT A4 wymiar 105mm x 148,4 mm- jednostka   miary – opakowanie, szacowana ilość - 1

Pozycja 110- KOSZULKI pionowe NA DOKUMENTY DO SEGREGATORÓW FORMAT A3; FOLIA STANDARD; MOCNA FOLIA POLIPROPYLENOWA; OTWIERANE Z GÓRY, ANTYSTATYCZNE- usunięto uzupełnienie „ krystaliczne”

UWAGA ZMIANA W CZĘŚCI II TONERY

 

 Ze względu na wycofanie materiałów eksploatacyjnych z rynku Zamawiający wykreśla

 

 

 

 

 

 

Siec Badawcza Łukasiewicz

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

 

02 – 486 Warszawa                                                                                                                        Warszawa, 09.02.2022

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/02/2023

 

 

 

 

sukcesywne dostawy:

 

materiałów biurowych i tonerów dla Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Zakup współfinansowany ze środków UE

 

CPV:       30100000-0

22800000-8

30190000-7

30125110-5

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Siec Badawcza Łukasiewicz- 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

https://piap.lukasiewicz.gov.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem   zamówienia        są   sukcesywne   dostawy   materiałów   biurowych   i   tonerów    o

parametrach szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, z transportem            na

koszt i ryzyko Wykonawcy  do  siedziby  Zamawiającego  PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa

przez okres        12 miesięcy.

 

 1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części:
  1. dostawa materiałów biurowych,
 2. 2.     dostawa tonerów

 

Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów materiałów biurowych i tonerów przedstawione są w Formularzach Cenowych. Wykonawca musi podać dokładne parametry oferowanego asortymentu, które nie mogą być gorsza od żądanych przez Zamawiającego.

Zamawiający żąda tonerów o najwyższej wydajności (poza wymienionymi szczegółowo) oraz żąda terminu przydatności tonerów minimum 12 miesięcy od daty zakupu (wystawienia faktury).

 

Zamawiający ze względów technicznych (m. in. zachowanie gwarancji producenta, awarie sprzętu oraz pojawiające się komunikaty dotyczące włożenia oryginalnego tonera) wymaga tonerów oryginalnych, nieregenerowanych

 

Ilekroć Zamawiający nie opisał danego towaru za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazał np. znak towarowy, patent lub pochodzenie i wskazaniu takiemu towarzyszy określenie

„lub równoważne” – oznacza to, że Zamawiający oczekuje towaru o parametrach i cechach równych lub lepszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Oferowane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.

 

Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności. Termin przydatności do użycia tonerów i bębnów w danej partii musi wynosić co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na materiały równoważne.

 

W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego do wymaganych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, tj tonery i bębny ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

 

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiałów oryginalnych (pożądanych przez Zamawiającego). Jednocześnie musi on być nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych.

 

Po jego zainstalowaniu w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać żadne komunikaty o błędzie spowodowanym przez niekompatybilny toner ani komunikaty dotyczące konieczności włożenia tonera oryginalnego. W przypadku gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycia tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element.

 

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca obowiązkowo musi przedstawić dokładny ich opis oraz wskazać do jakiego urządzenia jest on przeznaczony. Produkt równoważny winien być określony z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemności i wydajności.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla każdego produktu równoważnego dołączył do oferty oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta sprzętu o równoważności zaoferowanych tonerów.

 

Wykonawca bierze na siebie pełna odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu niezależnie od tego czy, sprzęt jest objęty gwarancją producenta, czy jest w okresie pogwarancyjnym, spowodowane używaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.

 

Jeżeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancje producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca, w drodze umowy, będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji.

 

Stosowanie produktów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji sprzętu.

 

W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu, których przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis. W przypadku, jeżeli czas naprawy uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy innego, nie gorszego sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

 

 1. 3.     Informacje o wymaganiach odnoszących się do zamówienia:

 

 • Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 830- 1500, do siedziby zamawiającego, mieszczącej się w Warszawie Al. Jerozolimskie 202.

 

 • • Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zrealizowane będą przez wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego pisemnego zlecenia w formie emaila, zawierającego rodzaj i ilość zamawianego towaru.
 • • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania tylko części  - 70% ilości szacunkowej podanej w specyfikacji

 

 • Odbiór jakościowy pierwszych partii każdego rodzaju asortymentu stwierdzający, że dostarczony przez wykonawcę towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, dokonywany będzie przez zamawiającego komisyjnie i potwierdzany podpisem na protokole odbioru

 

 • Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy - licząc od dnia dostarczenia do zamawiającego. Jakość dostarczanego towaru powinna odpowiadać pierwszej klasie jakości dla danego rodzaju asortymentu.

 

 • Zamawiający po otwarciu oferta  może zażądać od Wykonawców próbek zaoferowanego asortymentu – gumki do ścierania, długopisy,  nożyczki, zszywacz, wybrane tonery.

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1.      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kzp@piap.pl do dnia 20.02.2023 godz. 10:00.
 2.      O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
 3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://piap.lukasiewicz.gov.pl

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena  100%

.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych  informacji   odnośnie  przedmiotu   zamówienia    udziela    Mirosława   Dymecka   email:

miroslawa.dymecka@piap.lukasiewicz.gov.pl

Informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email:   joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy

Formularz Cenowy Materiały biurowe – Cześć I

Formularz Cenowy Tonery – Część II

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe_ZO_02_02_2023.pdf zapytanie Joanna Lesiak 09.02.2023 09:12
application/vnd.ms-excel biurowe_ZO_02_02_ZMIANA.xls biurowe_zmiana Joanna Lesiak 17.02.2023 11:10
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet tonery_ZO_02_02_wycofanie_materiałów.xlsx tonery_wycofanie_materiałów Joanna Lesiak 17.02.2023 08:23
application/pdf umowa_ZO_02_02_2023.pdf umowa Joanna Lesiak 09.02.2023 09:11
application/msword oferta_ZO_02_02_2023.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.02.2023 06:28
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zestawienie ofert.docx Zestawienie_ofert Joanna Lesiak 20.02.2023 10:13
application/pdf wybór_Zo_02_02_2023.pdf wybór Joanna Lesiak 27.02.2023 07:29

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Lesiak 27.02.2023 07:28 Opublikowano Dodano plik: "wybór".
Joanna Lesiak 20.02.2023 10:13 Zarchiwizowano Dodano plik: "Zestawienie_ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.02.2023 06:30 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.02.2023 06:28 Zarchiwizowano Dodano plik: "Formularz ofertowy".
Joanna Lesiak 17.02.2023 11:10 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Lesiak 17.02.2023 11:09 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "biurowe". Dodano plik: "biurowe_zmiana".
Joanna Lesiak 17.02.2023 08:21 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "tonery". Dodano plik: "tonery_wycofanie_materiałów".
Joanna Lesiak 09.02.2023 08:42 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

09.02.2023 09:12 Joanna Lesiak

27.02.2023 07:29 Joanna Lesiak