ZO/02/03/2023 Dostawa kluczy sprzętowych


Zamawiający rozszerza listę  Partnerów Yubico o znajdującą się na stronie Generalnego Wyłącznego Dystrybutora pod adresem:

 

https://eprinus.com/2379-2/

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                   Warszawa, 01.03.2023 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/02/2023

na dostawę YubiKey 5 NFC

CPV:       30200000-1 , 35120000-1

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dostawa YubiKey 5 NFC – kluczy sprzętowych U2F DIDO/FIDO2 – 300 sztuk

Klucz YubiKey 5 NFC ze złączem USB-A.

Zamawiający wymaga, aby dostawca był wpisany na oficjalną listę Partnerów/Reselerów/Dystrybutorów producenta

https://www.yubico.com/support/shipping-and-buying-information/resellers/

 

Gwarancja 12 miesięcy

 

 

 

 1. III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  14 dni od daty zawarcia umowy

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-   opatrzona pieczątką firmową,

-   posiadać datę sporządzenia,

-   zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-   podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 1. V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.       Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.pl oraz Piotr.ryszawa@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 9 marca  2023 godz. 10:00.
  2. 2.       O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena   100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Łukasz Olejnik   pod adresem email: lukasz.olejnik@piap.lukasiewicz.gov.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;
 • z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres email rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/03/02/2023prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.03.2023 10:17
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.03.2023 12:42
application/pdf UMOWA_wzor_klucze.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.03.2023 12:42
application/pdf odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.03.2023 10:27
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zestawienie ofert.docx Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.03.2023 09:33
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.03.2023 09:41

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.03.2023 09:32 Opublikowano Dodano pliki: "Zestawienie ofert", "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.03.2023 10:27 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.03.2023 10:19 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.03.2023 10:16 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "Zapytanie ofertowe". Dodano plik: "Zapytanie ofertowe".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.03.2023 12:40 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

01.03.2023 12:43 Joanna Gorzelniak-Owsiak

13.03.2023 09:42 Joanna Gorzelniak-Owsiak