ZO/02/04/2018 Wykonanie naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (agregat wody lodowej EAC 0672, central wentylacyjnych KLM08 i KLM06) firmy Lennox w obiekcie PIAP


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               Warszawa, 12.04.2018

 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2018

Wykonanie naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (agregat wody lodowej EAC 0672, central wentylacyjnych KLM08 i KLM06) firmy Lennox w obiekcie PIAP

CPV:    50000000-5

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            Zakres naprawy:

 

- wymiana falowników

-wymiana siłowników

-wymiana silników

-naprawa-wymiana presostatów wysokiego i niskiego ciśnienia

-zawory ciśnieniowe

-odzysk czynnika chłodniczego

-azotowanie

-próba szczelności

-czynnik chłodniczy  15,5 kg  R 410 A

-modernizacja automatyki.

-uruchomienie systemu

 

Szczegółowy  zakres do ustalenia na wizji lokalnej w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym.

 

Czas wykonania – nie więcej niż 3 tygodnie od daty zawarcia umowy (2 tygodnie – 5 punktów)

 

Wymagana gwarancja – min. 24 miesiące (36 miesięcy – 5 punktów)

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Kancelaria.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 23.04.2018 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K1 – Cena ryczałtowa  Waga 90% (Max 90 pkt)

Sposób oceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 90

            K2 – Termin wykonania Waga 5% ,

 Sposób oceny: do 2 tygodni 5 pkt, 3 tygodnie 0 pkt.

            K3 – Okres gwarancji Waga 5%

Sposób oceny: 36 miesięcy 5 pkt., 24 miesiące – 0 pkt

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

 

P = K1 + K2 + K3

 

gdzie:

 

P – całkowita liczba punktów,

 

K1 – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

K2 – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania”.

K3 – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Banasiak pod numerem telefonu 22 874 04 13 oraz adresem email: jbanasiak@piap.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

           

           

           

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.04.2018 10:53
application/msword oferta.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.04.2018 10:54
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.04.2018 10:54
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.04.2018 12:26

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.04.2018 12:24 Opublikowano Usunięto plik: "Informacja o wyborze". Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.04.2018 11:37 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.04.2018 10:51 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

13.04.2018 10:55 Joanna Gorzelniak-Owsiak

30.04.2018 12:26 Joanna Gorzelniak-Owsiak